Wednesday 27 May 2020

GJATË QËNDRIMIT VARUR NË MURIN E MITRËS

Ajetin që kemi përkthyer si “diçka që mbahet varur” fjalën që përkthyem është “alak”. Kuptimi thelbësor i kësaj fjale është “lënda që nenë varur, duke u mbajtur”. Për këtë shkak përkthimi me kuptim thelbësor është më i drejtë. Në periudhën […]

Continue Reading...