Tuesday 19 May 2020

KRIJIMI NGA ESENCA DHE GJINIA E FËMIJËS

Pastaj bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike uji të dobët. Es-Sexhdeh 8. Dy kapituj më parë (kapitulli 46) vërejtëm se tërhiqej vëmendja në krijimin e njeriut nga esenca e tokës (23-Surja Muminun ajeti 12). Fjalën “sylale” […]

Continue Reading...