Tuesday 31 March 2020

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI Për All-llahun, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte. El – Mu’minun 12. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e krijimin e njeriut e filloi nga balta. Es-Sexhdeh 7. Nga […]

Continue Reading...