Wednesday 27 May 2020

MILINGONA FEMËR DHE KOMUNIKACIONI TEK KAFSHËT

Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburrecave, një buburrec tha: “O ju buburreca, hyni në vendet tuaja… En-Neml 18. Në ajëtin e 16 të Sures Neml derisa shpjegonim për veçorit e dhëna Hz. Sulejmanit mësuam se aty ia mësojë […]

Continue Reading...