Sunday 24 May 2020

VDEKJA E YJEVE DHE E DIELLIT

“Kur yjet të shuhen” (El-Murselat, 8) Në periudhën e shpalljes së Kuranit, në popull sundonte mendimi se si drita e yjeve e ka cilësinë e ndriçimit të përhershëm. Për këtë arsye, thënia e Kuranit se yjet do ta humbin shkëlqimin […]

Continue Reading...

ATA QË NUK BESOJNË SE GJITHËSISË DO T’I VIJË FUNDI

“Jobesimtarët thonë: “Nuk do të na vijë Ora (e Kiametit)”! Thuaju: “Po, për Zotin tim! Me siguri që ajo do t’ju vijë”! Ai i di të gjitha të