Tuesday 31 March 2020

AVENTURA QË FILLON PREJ NJË PIKE TË VETME

A nuk e dinë ata, të cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë të jetës së çdo sendi; a nuk besojnë? 21-Sureja Enbija 30 Nga […]

Continue Reading...

SHKUARJA NË HËNË

Dhe në hënën kur ajo është e plotë. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje. E, çka kanë ata që nuk besojnë?

ATA QË NUK BESOJNË SE GJITHËSISË DO T’I VIJË FUNDI

“Jobesimtarët thonë: “Nuk do të na vijë Ora (e Kiametit)”! Thuaju: “Po, për Zotin tim! Me siguri që ajo do t’ju vijë”! Ai i di të gjitha të

FITORJA E ROMAKËVE

Në kohën e shpalljes së këtyre ajeteve, bizantinët (romakët) ishin të krishterë, ndërsa persianët (iranianët) ishin adhurues të zjarrit. Fitorja e persianëve në luftë që ishte zhvilluar ndërmjet

TË GJITHË PEJGAMBERËT E KANË PROPAGUAR ISLAMIN

Të gjithë pejgamberët, prej te Ademi a.s., Kurani i paraqet si myslimanë. Fjala “mysliman” e tregon atë që është i përkushtuar ndaj Allahut të Lartësuar. Përveç kësaj,

EGJIPTI I LASHTË DHE TRUPI I FARAONIT

“Musai tha: “O Faraon! Në të vërtetë, unë jam i dërguari i Zotit të botëve!” (El-Araf, 104) “Thanë: “Po kërkojmë gotën e mbretit.” (Jusuf, 72) Hulumtimet e kryera në Egjipt,

IDENTITETI TEK MAJA E GISHTAVE

A mendon njeriu se nuk do t’i tubojmë eshtrat e tij? Po, do t’ia tubojmë! Duke qenë se Ne jemi të zotët t’ia rikrijojmë si kanë qenë edhe majat

KRIJIMI NËPËR TRE ERRËSIRA

…Ai u krijon juve në barqet e nënave tuaja, krijim (etapë) pas krijimi në tri errësira.. Ez-Zumer 6. Foshnja e pa lindur në barkun e nënës është një

DITA

Fjala “dita” (jevm) në Kuran në njëjës përmendet 365 herë. Numrin 365 nuk duhet ta kuptojmë vetëm si numër i ditëve kalendarikë. Numri 365 është numër i cili

JEMI KRIJUAR PREJ ASGJËJE

JEMI KRIJUAR PREJ ASGJËJE Ai është shpikës i qiejve e i tokës (pa kurrfarë modeli të mëparshëm) e kur dëshiron diçka, ai vetëm i thotë: “Bëhu!” në atë