Tuesday 18 February 2020

Forma Gjeoide e (rrumbullakët) Tokës

E pastaj tokën e sheshoi. En-Naziat 30. Fjala “dahv” në ajetin e lartcekur ngërthen kuptimin e foljes me prejardhje nga rrënja e foljes “rrumbullakësi”, si dhe në kuptimin e foljes “vezë struci”. Ajeti në fjalë “sipërfaqes së tokës i dhamë […]

Continue Reading...