Saturday 23 May 2020

NJERIU DHE NDOTJA E AMBIENTIT

Për shkak të veprave (të këqija) të njerëzve, janë shfaqur në tokë e në det të zeza (bela, skamje, katastrofa, humbje e bereqetit etj.), e për ta përjetuar ata një pjesë të asaj të keqeje që e bënë, ashtu që […]

Continue Reading...

VËSHTIRËSIA E PA REZISTUESHME E NGRITJES NË QIELL

Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e tij ia bën shumë të ngusht sikur të ngjitej në qiell. Kështu All-llahu lëshon dënimin mbi ata që nuk

Formimi i Derivateve

Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës. E pastaj atë e bëri mbeturinë të zezë. El- A’la 4 – 5. Në Kuran formën e fjalës Arabe “Gusa” e kemi përkthyer

Lajmet që Jep Tërmeti

Kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme, Dhe të nxjerrë toka atë që ka në brendinë e saj (barrën nga brenda), Dhe njeriu të thotë:

Rrugët e Plasaritura në Sipërfaqe të Tokës

Edhe tokën që çahet për bimë. Tarik 12. Një ajet më para se ky ( tarik 11), duke tërhequr vëmendjen në veçorit rikthyese të qiellit sinjalizon në përbërjet e

Kodra në Formë të Shtyllave

A nuk e bëmë Ne tokën të përshtatshme (për jetë), Ndërsa kodrat shtylla? En-Nebe’ 6 – 7. Në Kuran në shumë ajete flitet për kodrat. Ajetin që shqyrtuam, është njëri

Errësira dhe Valët Nëndetare

Ose (veprat e tyre) janë si errësirat në det të thellë të cilin e mbulojnë valët mbi valë dhe mbi ato retë e dendura, pra, errësira njëra mbi

Pengesa mes deteve

Pengesa mes deteve Ai i lejoi dy detet të puqen ndërmjet vete. Er- Rrahman 19. Ndërmjet atyre të dyve është një pengues që ata të dy nuk e kapërcejnë. Er-Rrahman

Ujërat Nëntokësor dhe Qarkullimi i Ujit

A nuk e sheh se All-llahu lëshon ujë nga qielli dhe atë e shpërndanë në tokë nëpër burime…. Ez-Zumer 21. Ajo që kalon në Kuran, ujërat me reshje dhe

Si e sjellin mjegullat shiun?

A nuk e ke parë se si All-llahu i drejton retë, pastaj i bashkon, i bën grumbull ato edhe atëherë e sheh shiun se si rrjedh prej tyre.