Monday 25 May 2020

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI Për All-llahun, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte. El – Mu’minun 12. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e krijimin e njeriut e filloi nga balta. Es-Sexhdeh 7. Nga […]

Continue Reading...

KRIJIMI NËPËR TRE ERRËSIRA

…Ai u krijon juve në barqet e nënave tuaja, krijim (etapë) pas krijimi në tri errësira.. Ez-Zumer 6. Foshnja e pa lindur në barkun e nënës është një

FORMIMI I ESHTRAVE DHE MBULIMI ME MISH

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi, e atë copë mishi e shndërruam në eshtra, edhe eshtrave

NJË COPË MISHI I PËRTYPUR

Më pas, atë pikë uji e bëmë copë gjaku, e atë gjak të ngurtë e bëmë copë mishi…El- Mu’minun 14. Kurani ekspozon edhe një mrekulli pas fazës (alaka) varur

GJATË QËNDRIMIT VARUR NË MURIN E MITRËS

Ajetin që kemi përkthyer si “diçka që mbahet varur” fjalën që përkthyem është “alak”. Kuptimi thelbësor i kësaj fjale është “lënda që nenë varur, duke u mbajtur”. Për

KRIJIMI NGA ESENCA DHE GJINIA E FËMIJËS

Pastaj bëri që pasardhësit e tij të rrjedhin prej një pike uji të dobët. Es-Sexhdeh 8. Dy kapituj më parë (kapitulli 46) vërejtëm se tërhiqej vëmendja në krijimin

ËSHTË NJË MENY E PËRZIER

Ne e krijuam njeriun prej një uji të bashkëdyzuar për ta sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë. El- İnsan 2. Në saje të zbulimit të