Thursday 26 March 2020

ARGUMENTET QË JETOJNË ME NE

Ne do t’u bëjmë atyre të mundshme që të shohin argumentet Tona në horizonte dhe në veten e tyre deri që t’u bëhet e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. A nuk mjfton që Zoti yt është dëshmitar për […]

Continue Reading...

GJUHA DHE NJERIU

30. Dhe kur Zoti yt u tha engjëjve “Unë do të vendos një zëvendës të trashëgueshëmnë tokë”, ata thanë: “A do të ve ndosësh në të dikë që