Tuesday 31 March 2020

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur nga Allahu, thonë se Pejgamberi e ka trilluar Kuranin. Mirë, por si do e sqarojnë se Muhammedi a.s. është i vetmi njeri që në historinë e botës, qysh para viteve 1900-ta […]

Continue Reading...

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI

KRIJIMI NGA TOKA DHE UJI Për All-llahun, Ne e krijuam njeriun prej një ajke (lëngu), e një balte. El – Mu’minun 12. Ai që përsosi krijimin e çdo sendi, e

FENOMENET E PASHTERSHME NË BESMELE

Besmelja sa më shumë që studiohet, tregohen aq më shumë fenomene. Konsiderojmë se edhe ajo është një prej shenjave në të cilën paralajmërohet në ajetin 30 të sures

Sikur edhe Mos ta Vërenim Bota Rrotullohet

E i sheh kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin si retë, (kjo është) mjeshtëri e All-llahut që përsosi çdo send, e Ai është

AVENTURA QË FILLON PREJ NJË PIKE TË VETME

A nuk e dinë ata, të cilët nuk besuan se qiejt e toka ishin të ngjitura, e Ne i ndamë ato të dyja dhe ujin e bëmë bazë

FRYRJA E PARË DHE E DYTA NË SUR

Prej Kuranit (Ez-Zumer, 68) marrim vesh se do të fryhet dy herë në sur. Fryrja e parë DREJTËSIA DHE PADREJTËSIA DREJTËSIA DHE PADREJTËSIAdo të paralajmërojë fillimin e fundit

Atë ditë dhe dita e kiametit

Pamë se si përdorimi i fjalës “dita” në njëjës, shumës, por edhe në të gjitha derivatet, paraqesin fenomene të veçanta. Përveç kësaj, mund të vërehet edhe fenomeni matematikor

KAUZALITETI I PËRSHTATSHËM

“A nuk e ke parë ti se si Zoti yt e ka zgjatur hijen?! Sikur të kishte dashur, do ta bënte të pandryshueshme? Pastaj Ne e kemi bërë

FOLENË BLETA FEMËR E NDËRTON

Zoti yt i dha instinkt bletës: “Ndërto shtëpi nëpër kodra (male), nëpër drunj (pemë) dhe nëpër kulmet që ata (njerëzit) i ndërtojnë. En- Nahl 68. Kurani, derisa shpjegon mjaltin

SHKUARJA NË HËNË

Dhe në hënën kur ajo është e plotë. Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje. E, çka kanë ata që nuk besojnë?