Sikur edhe Mos ta Vërenim Bota Rrotullohet

This post is also available in: English, Arabic, Bosnian, Turkish

E i sheh kodrat e mendon se ato janë të palëvizshme, ndërsa ato lëvizin si retë, (kjo është) mjeshtëri e All-llahut që përsosi çdo send, e Ai është hollësisht i njohur se çka punoni. En-Neml 88.

Pejzash më konstantë në sipërfaqen e tokës, janë kodrat. Mendimi i pa arritshëm në maje të kodrës, në bazë të disa mentaliteteve primitive tek besimet në shumë zota, u bë shkak që të mendohet se në maje të kodrave qëndrojnë Zotët. Sa është e pa arritshme në maje të kodrës po aq është mashtrues për njerëzit pamja konstante e pa lëvizshme e tyre. Nëse lëvizin kodrat që janë me dukje më konstante, kuptohet se bashku me ata lëviz edhe rruzulli tokësor.
Ajeti në fjalë asgjëson mendimin për një Botë konstante i cili rrjedhë nga një koncept i gabuar i njerëzve dhe kështu ia ngjason lëvizjen e kodrave me pamje më konstante lëvizjes së mjegullave, sinjalizon në njohurit e pabesueshme për periudhën e asaj kohe.
Ky sinjal i pabesueshëm për njerëzit që jetuan në periudhën e Pejgamberit, në shekullin e parë nuk kuptoheshe flitej si një sinjal për kiametin. Edhe ai që aspak nuk dinë Arabisht letë e kupton se është një interpretim i gabuar dhe kontradiktë me Kuranin. f. 118.
Ajo që shpjegohet për ndodhitë e ditës së kiametit në Kuran nuk janë ndodhi që nuk mundë kuptohen, por e kundërta gjithçka do të zhduket, dëshmitarët e kësaj do ti kaploi tmerri. Nga gjith ajetet e Kuranit që përshkruhet kiameti kuptohet e njëjta. Ajetin që hulumtuam, mendimi i njerëzve se kodrat janë të palëvizshme, por thuhet se kjo është një gabim. Ajo që shpjegohet në ajet nga lëvizja e kodrave, në asnjë mënyrë nuk është e qartë se në ditën e kiametit kodrat do të lëvizin.

ÇKA DO NDODHTE PO TU RROTULLOHEJ BOTA

Gabimet që u bën në shekullin e parë pas Pejgamberit, në vitin 1970 në Arabin Saudite Hoxhë Abdul Aziz Bin Baz ka shkruar, e kur të lexoni sqarimet që thotë se Bota është e pa lëvizshme dhe ai i cili e thotë të kundërtën emërtohet si qafir me siguri do të toleronit një gjë të tillë! Hoxha nga Arabia Saudite thotë: “..kush zotohet për këtë bëhet qafir dhe bjerë në humbje. Kush zotohet në këtë duhet të thirrët në pendim, po u pajtua shumë mirë! Në të kundërtën ngel qafir dhe duhet të vritet si i dalë nga feja dhe pasuria e tij hedhet në bankën e myslimanëve. Në bazë ta atyre që mendojnë, se Bota rrotullohet, atëherë nuk do të kishte një rregull në shtet, kodra, drunë, lumenj, dete. Njerëzit do të shihnin se si do të rrëshqasin vendet prej perëndimit në lindje dhe prej lindjes në perëndim. Do të ndryshohej kibla, nuk do të mundeshin të përcaktojnë kilen. Derisa nga kjo s’është parë diç, se Bota është e lëvizshme është një zotim i vazhdueshëm i perëndimit.” Shihet se argumentet për palëvizshmërinë e Botës janë po aq të fortë sa; në të kundërtën e sinjalizimeve të Kuranit nëpunësit e fesë dalin shumë injorantë, për atë që e thotë këtë të vërtetë që sinjalizon Kurani mundë të zotohet se është qafir dhe duhet të vritet ( edhe në shek 20). Sikur që pamë në librin tonë Kurani është i mbushur plotë mrekulli, por ka burime që në emër të fesë janë të përshtatur përplot me gënjeshtra. Ata që si udhëheqës fetar mbajnë këto libra përplot me llomotitje, Kuranin e mbajnë vetëm si libër leximi, dhe nuk orvaten të kuptojnë, dëmin më të madh ia dhanë fesë. Punimi ynë në lidhje me mrekullitë e Kuranit iu drejtohet të gjithëve ateistëve, të pa feve dhe fetarëve. Ata që përziejnë fenë me shpikje mundë të shfrytëzojnë librin tonë, duhet të kuptojnë sigurinë e Kuranit dhe duhet të dinë se me shpikje dhe me besime të kot nga burimet tjera nuk kuptohet asgjë.

SULMET DREJTUAR GALİLEUT

Paraqitëm shembuj nga bota Islame dhe njerëzit e fesë (!) që bënë akuza ndaj mendimit rreth lëvizjes së Botës. Megjithatë në botën Krishtere shembulli i Galileut është shumë më i njohur. Galileu beson se Allahu e krijojë gjithësinë, ishte një shkencëtar i besueshëm që bëri studime shkencore. Në bazë të ligjit të Sarkaçit, deri tek ligji i zbritjes edhe shumë rregulla tjera fizike të rëndësishme nxori në pah. Ishte i pari që solli empirizmin, dhe shumë mendime rreth vëzhgimeve shkencore. f. 119

Galileu duke u gjykuar në gjykatën Engizisyon

Nëse ndodhia në lidhje me Galileun është më e njohura, fundi i gjithë asaj që i ra në krye pasi shfaqi haptazi lëvizjen e Botës. Në mesjetë kisha krishtere në lidhje me Universin dhe Botën kishte pranuar si mendimin zyrtarë atë të Aristos dhe Batlamjusit. Derisa në modelin universal Bota konstantë qëndron, Dielli, sillet rreth Botës. Kisha, si qendër Botërore këtë opinion si mendim zyrtar e kishte pranuar. Kisha mendimin e sajë e shprehte si reflektim i vullnetit të Zotit, për atë periudhë të dalsh kundër këtyre mendimeve vlerësoheshe sikur me dal kundër Zotit. Sikur që shihet nëpunësit fetar injorantë tregojnë se feja me shkencën vinë ndeshë, në udhëheqjen e këtyre institucioneve fetare ishin këto nëpunës fetar. Edhe në Islamë ishte e njëjtë, po edhe me Krishterimin ndodhi e njëjta. Ky problem do të zgjidheshe sikur të pengoheshe mos të përzihej shpallja e Allahut me të thënat e njerëzve. Për ndryshe njerëzit duke shtuar opinionin e vet në fe, do të vazhdonte mbrojtja se është gjynah në fe. f. 120.
Derisa procedura vazhdonte Galileu, Koperniku dhe Kepleri mbrojtën mendimin se Bota lëvizë, Dielli është në qendër, dhe se Bota nuk është në qendër. Kisha sikur u soll butë me Kopernikun dhe Keplerin, nuk u soll me Galilen. Galileu u thirr në gjykatën “Inquisition” (Engizisyon) të cilën e pat themelua vetë kisha. Galileu mbeti në mes vdekjes dhe nënshkrimit të fletës pendese për pranimin e gabimit, nënshkroi dokumentin pendesë, deklaroj se ka mbrojtur mendimin e gabuar. Galileu, nuk kaloi me kaç, u përballua me tortura materiale dhe shpirtërore. Qëndrojë në burg aq sa dëshiron Engizisyon, tre vite qëndroj mbyllur derisa ishte në burg një herë në javë hante dhe vazhdimisht lexonte shkrimin pendesë. Në librat e historisë ajo që kalojë mes Kishës dhe Galileut tregohet si një shembull më i mirë i konfliktit mes fes dhe shkencës. Megjithëse shihet se shkak i konfliktit nuk është feja, tregimi i shtatit me etiketën fetare. Kurani, për njerëzit me etiket fetare që shfaqin shtatin dhe dhunë, për interesat e tyre materiale për padrejtësinë që bëjnë neve na e tërheqë vërejtjen.

O ju që besuat, vërtet një shumicë e parisë fetare e jehudive dhe e të krishterëve, në mënyrë të paligjshme e hanë pasurinë e njerëzve dhe pengojnë të tjerët nga rruga e All-llahut…. Et-Tewbeh 34.

Se është nëpunës fetar, injorantë por i njohur si fetarë dhe Teokrati në syrin e tij është mbështjellë pangopësia (!) duhet ta ruajmë vetën nga njerëzit. Kjo arrihet duke mësuar Kuranin si burim fetar i vërtetë, është e mundur të kërkosh argumentin nga Kurani se ku bazohen nëpunësit fetar. Kurani të jetë udhërrëfyes, edhe çlirohesh nga besimet e kota, po edhe ajo që është kusht për të
mësuar formën e pastër të fesë.

LËVİZJET E KODRAVE
Ky ajet në Kuran të cilin e studiuam nuk është ajeti i vetëm i cili sinjalizon lëvizjen e Botës. Në kapitullin e 10, shqyrtuam ajetin 33 të Sures Enbija, ajeti në fjalë sinjalizon lëvizjen e Tokë njëjtë sikur Dielli dhe Hëna.

Njëkohësisht mundë të ketë edhe sinjal tjetër të mundshëm ajeti që shqyrtuam në këtë kapitull. Mbi shtresën Manto mbështjellësi tokësor lëviz sikur me not edhe ma dendur se vet ai. Derisa në fillim gjitha kontinentet ishin në një mjedis nga shkaku i notimit ato u ndanë. Në vitin 1915 Alfred Wegener llogaritet si shkencëtarë i parë i cili me kumtesën që botoi nxori në shesh këtë formim, edhe pse në fillim hasi në kundërshtime por me kalimin e kohës nga hulumtimet që bënë fizikanët teza e Wegenerit u pranua si e drejtë. Oqeani dhe pjesët e ngurta e formojnë mbështjellësin tokësor (këto thirren tablo) lëkunden e mëshojnë në njëra tjetrën sikur mbi liqen shpërndahen, hynë njëra ndër tjetrën, fërkohen njëra me tjetrën.

Në vit mesatarja e shpejtësisë lëvizëse të tyre është 3 deri në 15 c m. Sikur që lëviz Universi bashku me Botën kështu që edhe kodrat që duken konstante të palëvizshme, janë në gjendje lëvizshmërie me copat e ngurta të koordinuara. Kush e din ndoshta nuk dridhet, nuk luan, por ndoshta zbulojmë lëvizje të reja të kodrave që menduam se nuk lëvizin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *