FRYRJA E PARË DHE E DYTA NË SUR

This post is also available in: English, German, Turkish

Prej Kuranit (Ez-Zumer, 68) marrim vesh se do të fryhet dy herë në sur. Fryrja e parë DREJTËSIA DHE PADREJTËSIA DREJTËSIA DHE PADREJTËSIAdo të paralajmërojë fillimin e fundit të gjithësisë, ndërsa fryrja e dytë fillimin e ringjalljes së njerëzve. Prej 10 përmendjeve të fjalës “sur” (briri), 5 prej tyre flasin për fryrjen e parë, ndërsa 5 për fryrjen e dytë. Në ajetin 68 të sures Ez-Zumer i cili flet për të dy fryrjet, fjala “sur” përmendet kur flitet për fryrjen e parë, ndërsa kur flitet për fryrjen e dytë, fjala “sur” nuk përmendet. Kështu, nuk vjen deri te prishja e kësaj baraspeshe matematikore. Ajeti thotë:
“Kur do t’i fryhet Surit, do të vdesin të gjithë ata që gjenden në qiej dhe në Tokë, përveç atyre që do Allahu; pastaj do të fryhet për të dytën herë në Sur dhe ata përnjëherë do të ngjallen e do të presin.” (Ez-Zumer, 68)

Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Fryrja e parë në sur 5
Fryrja e dytë në sur 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *