SHKUARJA NË HËNË

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Dhe në hënën kur ajo është e plotë.
Ju patjetër do të përjetoni gjendje pas gjendjeje.
E, çka kanë ata që nuk besojnë?
Surja Inshikak 18-20
Në regjistrimin e kujtesës e shumë prej nesh,Hëna është një simbol i pamjeve të bukura,dhe i kujtimeve të pa harruara. Dhe nga ana tjetër Hëna,për ata që përdorin kalendarin e Hënës,është një vegël hesapi që nuk habitet. Dhe me ardhjet-shkuarjet,dhe me tërheqjet që ka zbatuar në Dynja,Hëna për njerëzit gjithmonë është bërë element kurioziteti,dhe ka tërhequr interesimin e njerëzve. Ajo, për disa prej nesh shpreh matematikën,për disa astronominë, për disa artin,për disa romantizmin. Gjatë gjithë Historisë ka shprehur se Hëna për njerëzit është e pa arritshme. Më në fund edhe në periudhën kur iu shpall Kurani Profetit(s) tonë,kjo padyshim që ishte kështu. Prandaj nuk u kuptua se në ajetet e më larta tregohej se do shkohej në Hënë afër një kohe 1400 vite. Në kuran shprehjet që fillojnë me “ve”përdoret për të tërhequr vëmendje për diçka,disa përkthime shprehjen “ve”duke e kthyer si “andolsun,betim” janë munduar ta përcaktojnë këtë theks. Në kuran për tu betuar ngaqë kanë përdorur fjalën”kasem”dhe kur ne, fjalët “kasem” i përkthejmë “andolsun”fjalët “ve “i shkruajmë të njëjta dhe shpjegojmë këtë theks. Edhe në këtë sure, pasi i është tërhequr vërejtje hënës më theksin “ve”, është thënë se”do të hipë dhe kalojë nga shtresa në shtresë”. Ata që janë munduar ta kuptojnë Kuranin më përpara ,ajeti 19me ajetin 18 kishin menduar veç dhe “kalimin nga shtresa në shtresë”ishin munduar ta vlerësonin në një mënyrë tjetër. Sepse në mendjen e tyre,Hëna nuk u arrinte,bile nuk u fantazonte shkuarja në Hënë,por edhe sikur tu imagjinonte kjo mund të ishte vetëm një ëndërr. Me ndikimin e këtyre mendimeve kalimi nga shtresa në shtresë shpreh lartësinë morale,tregon kalimin nga Dynjaja në Ahiret,nga sperma e njeriut në rini,dhe situatat që ka kaluar nga rinia në pleqëri,u mendua se e ka thënë më një kuptim figurativ. Kurse në ajet,thuhet se njerëzit në të ardhme do të kalojnë nga shtresa në shtresë. Lartësia morale ose si vijimet kalim nga fëmijëria në pleqëri,kanë ekzistuar edhe para zbritjes së Kuranit, edhe kur zbriti Kurani,edhe pasi zbritjes së Tij.
Prandaj e vërteta e këtyre komenteve që është bërë në të kaluar në lidhje me këto ajete,mendojmë se nuk janë reflektuar. Në shprehjen e ajetit, përmendet një nga ngjarje që do të realizohet në të ardhme dhe në kohën kur ka ndodhur kjo ngjarje,merren në pyetje përse njerëzit nuk kanë besuar .Pra kur kjo ngjarje të realizohet, në të ardhme do të këtë njerëz që nuk do të besojnë. Veçanërisht fjala”tabaka,shtresë” që kalon në ajet,në vendet e tjera të kuranit për shembull në ajetin 3. Të sures Mulk-67 dhe në ajetin15. të sures Nuh-71 shpreh shtresat materiale;mirëpo nuk shpreh shtresën morale ose situatat. Dhe në ajet ,përmendja”hipën dhe u tërhoqën” ajeti mbështet shprehjen e shkuarjes në Hënë.
Pasi ajeti 19 e vlerëson në këtë formë,e kur shohim në ajetin 18 i tërheq vëmendje Hënës,e në ajetin ku përmendet “kalimi duke hipur nga shtresa në shtresë”lind mendimi se ka kalim nga Dynjaja në Hënë me ndërmjetësinë e hapësirës së zbrazur . (në ajetin .18 i tërhiqet vëmendje formës së plotë të Hënës. Forma e vërtetë e hënës është gjendja e plotë që ka ajo . Gjendja e plotë e Hënës është tërësia e saj,kurse gjendjet e tjera të Hënës,nuk e shprehin atë por vetë një pjesë të sajën. Tërheqja e veçantë e vëmendjes në gjendje të plotë të Hënës,mund të jetë për këtë shkak. Më mirë e di Allahu)

PËRSE NUK BESOJNË
Hapjen e shkuarjes në Hënë,e realizoj kërkuesi i hapësirës së zbrazët Luna 2 që kanë bërë Rusët në 12 shtator të vitit 1959. Në të njëjtin vit Luna 3, bëri fotografinë e fytyrës së fshehur të Hënës. Mirëpo nga ana e njerëzimit ana më e rëndësishme ,në 21korrik të vitit 1969 Neil Armstrong dhe me Apollo 11 të shokëve të tij,(për herë të parë jashtë vendi t në Dynja)është shkelja në Hënë . Skenat e këtyre ngjarjeve që shikohen nga pamja televizione me kërcisje,u pranua si njëra prej ngjarjeve më të rëndësishme të njerëzimit. Një ngjarje që në historinë e njerëzimit pranohet si e pa mundur,u realizua në këtë mënyrë. Disa pozitivistë që u çuan që në vend të fesë të vendosin shkencën,u çuan që këtë ngjarje ta përdorin kundër fesë. Disa shkencëtarë të pa ditur që janë në gjithësinë Islame,thanë se kjo ngjarje nuk është realizuar dhe ai që thotë se është shkuar në Hënë do bëhet qafir . Kurse ashtu siç e patë kjo është një shenjë e Kuranit dhe nga një anë të punosh me fenë kjo ngjarje është njëra prej mijë argumenteve që vërteton se Kurani është libri i Allahut.
Shkuarja në Hënë, tregon mrekullinë e Kuranit dhe ata që shikohen kur shkojnë në Hënë,tregojnë artin,fuqinë, dhe forcën e Allahut. Fotografitë që i janë bërë Hënës nga dynjaja,e tregon edhe një herë tjetër përsosmërinë e artit të Allahut. Nga pikëpamja e Hënës me Diellin,nga sasia e masës së Hënës,e deri te largësia e Hënës deri në Dynja,çdo gjë tregon artin e Allahut. Shembull,Hëna ose masa e Hënës të ishte më e madhe se sa është,në ngjarjet hajde ,shko të gjithë tokat do tu mbushnin me ujë dhe jetesa ynë në Dynja nuk bëhej e mundur .
Pas ajeteve 18.dhe 19. Që tregojnë se do shkohet në Hënë dhe në ajetin 20. pyetja”Atëhre çfar i ndodh atyre që nuk besojnë” është shumë interesante. Shkuarja në Hënë dhe të gjitha zbulimet në lidhje me Hënën,megjithëse është shfaqur përsosmëria e artit të Allahut,ateistët kishin vazhduar ta mohonin e të bënin kryengritje dhe shkuarja në Hënë e kishin treguar sikurse shkenca ishte fitim ndaj fesë. Shkakun e këtij vlerësimi të gabuar mund ta shpjegojmë kështu: këto janë një përpjekje që mundësojnë të kuptohet arti i Allahut e i shkencës,rregullat që i ka vendosur Allahu lëndës nuk e kishin kuptuar se ishte e gjithë,e kështu menduan se feja me shkencën janë në garë. Shkenca është krijim i Allahut pra nga Allahu,kurse feja është dërgim i Allahut pra nga Allahu. Dy gjëra që janë nga Allahu nuk kundërshtohen. Kundërshtimet që ekzistojnë ose nga gabimet në emër të shkencës,ose është bërë nga shkencëtarët e fesë që prodhojnë shpikje në emër të fesë me shumë se këto,nuk janë bërë nga vetvetja e fesë. Pas ajeteve 18,19,20 të sures Inshikak që shqyrtuam në këtë pjesë,kurse ajeti 21 është kështu:

Dhe kur u lexohet atyre Kur’ani, nuk përulen (nuk bien në sexhde)? Surja Inshikak -21

NDARJA(ÇARJA) E HËNËS
Momenti (i katastrofës së përgjithshme) është afruar, e hëna është çarë (në dysh). Surja Kamer -1

Në kuran,në lidhje me shkuarjen në Hënë ka një shënim të dytë .Dhe ajo është në ajetin që ju përmendëm më lartë. Për ta kuptuar më mirë këtë shënim, do të jetë më drejtë të shqyrtojmë fjalën “shakka” që e përkthyem“u nda”. Në arabisht fjala “shakka”do të thotë”ndarje në dy pjesë” e pranë këtij kuptimi vine edhe kuptime si”gërmimi i dheut, përhapje ”.
Ne lëshuam shi të mjaftueshëm.
Pastaj e çamë tokën sipas nevojës së bimës. Surja Abese 25-26

Ashtu siç e shihni në suren Abese rrugët që ka hapur uji në dhe,dhe ndryshimet që k a bërë në dhe ,janë shpjeguar me fjalën “Shakka”.Njëra prej ngjarjeve që është realizuar kur u shkua në Hënë,është marrja e shembujve nga themeli i hënës dhe dërgimi i tyre në dynja. Të gjitha tregimet që tregojnë shkuarjen në Hënë,theksohet se astronautët kanë marrë copë shembulli nga themeli i Hënës dhe janë kthyer pas. Me këto ngjarje themelimi i Hënës në historinë e njerëzimit,është gërmuar për herë të parë; pra me fjalën”shakka”,ngjarja që është theksuar në Kuran është realizuar. Realizimi i kësaj ngjarje me aq sa kemi marrë nga ajeti ,është një lajmëtar që tregon se u afruar kiameti . Ngaqë Profeti ynë është Profeti i fundit,ardhja e Tij tregonte afrimin e kiametit,kurse kjo ngjarje lajmëron se kiameti është afruar edhe më afër. Mirëpo se kur është koha e vërtet e Kiametit dhe sa kohë përfshinë ky afrim vetëm Allahu e din.
Shqyrtimi i Sures Kamer duke filluar nga ajeti 1 e deri në fund të Kuranit, është shumë e çuditshme të kalojnë 1389 ajete. Sepse shkuarja në Hënë sipas kalendarit Hixhri është realizuar në vitin 1389. Përveç kësaj edhe momenti i ngritjes nga Hëna i Apollonit 11 është shumë interesante. Ky moment, është 1.54.01(E.D.T). Që kemi marrë në këtë pjesë Surja Kamer është Surja 54. Në ajetin e 1 të kësaj Sure kalon shprehja që përmendëm (Pra,54-1). Për të kuptuar se si llogaritet koha në hapësirën e zbrazët dhe të vërtetën e kësaj kohe mund të shihni në adresën e internetit të Nasës www.nasm.edi/apollo/AS11/a11fact.htm. ( Të dhënat matematikore që kemi vlerësuar në pjesën e dytë të librit e që gjenden në Kuran, do të shihni se është e pa mundur formimi i rastësishëm e përshtatjeve matematikore dhe kodi matematikor që është në Kuran )
Shikuam shënimin e ajetit 1, të Sures Kamer. Kurse ajeti 2 i Sures Kamer, edhe pse i kanë parë argumentet që ka treguar Allahu, i përgjigjet atyre që i kthejnë fytyrën.
Po ata (idhujtarët) edhe nëse shohin ndonjë argument (mrekulli) zbrapsen e thonë: “Kjo është magji e vazhdueshme!” Surja Kamer – 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *