Tuesday 26 May 2020

FJALA “EMRI” DHE NUMRI 19

Nëse i studiojmë ajetet e para të sureve dhe i numërojmë se në sa prej tyre përmendet fjala Allah, do të vërtetojmë se bëhet fjalë për 42 sure. Nëse numrat 1 (numri rendor i ajeteve në të cilat përmendet ajo fjalë) dhe 42 (numri i sureve në ajetet e para të të cilave përmendet fjala), i shkruajmë afër njëri-tjetrit, do të fitojmë numrin 142 i cili njëherësh është edhe rezultat i shumës së përgjithshme të përmendjes së fjalës Allah në Kuran i pjesëtuar me numrin 19. Është e qartë se madje edhe numri që është rezultat i pjesëtimit të numrit të përgjithshëm të përmendjes së fjalës Allah me numrin 19, në mënyra të ndryshme është i koduar në Kuran dhe kështu i vënë nën mbrojtje.
Veçori tjetër interesante në lidhje me fjalën Allah, është fakti se shuma e përgjithshme e numrit të ajeteve në të cilat përmendet fjala Allah arrin 118123 (19×6217) i cili pra është i pjesëtueshëm me numrin 19. Muxhiza e Allahut me të vërtetë është mahnitëse, apo jo?
Shuma e numrit të ajeteve në të cilat përmendet fjala Allah 118123 (19×6217)

Në kapitujt e ardhshëm do ta shohim rëndësinë e sureve të Kuranit të cilat fillojnë me shkronjat e jo me fjalë me kuptim të zakonshëm për fenomenin e numrit 19. Siç e keni të njohur, disa sure në Kuran fillojnë me “elif-lam-mim”, “kaf” ose me shkronja tjera. Surja e parë me fillim të këtillë është sureja e dytë e Kuranit El-Bekare, ajeti i parë i së cilës është: “elif-lam-mim”. Surja e fundit me fillim të këtillë është surja e 68 El-Kalem dhe ajeti i parë i saj thotë: “Nun”. Ja pra, ndërmjet këtyre dy sureve, e para që fillon me shkronja me kuptim të fshehur dhe e fundit e cila po ashtu fillon njëjtë, fjala Allah përmendet 2641 herë (19×139). Në pjesën tjetër të Kuranit, fjala Allah përmendet 57 herë (19×3).
Sa herë fjala Allah përmendet ndërmjet ajetit të parë që fillon me shkronjën (2- Bekare, 1) dhe ajetit të fundit që fillon me shkronjën (68- El-Kalem, 1)
2641 (19×139)

Leave a Comment