Ujërat Nëntokësor dhe Qarkullimi i Ujit

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

A nuk e sheh se All-llahu lëshon ujë nga qielli dhe atë e shpërndanë në tokë nëpër burime…. Ez-Zumer 21.

Ajo që kalon në Kuran, ujërat me reshje dhe drejtpërdrejtë neve na jep ide në lidhje me pozitën e ujit në jetën tonë. Po të jetonim në një periudhë më të hershme nuk do të mundeshim që ti kuptojmë këto njohuri kaq letë. Në ditët e sodit për shkak se u bë qartë forma detale e procesit se si qarkullon uji në Botë, ajetet e Kuranit në lidhje me ujërat shumë lehtë i kuptojmë. Kur krahasojmë njohurit e vjetra në lidhje me ujin dhe ajetet e Kuranit, Kurani nuk i ngërthen njohurit e gabuara të asaj periudhe -si çdo herë- kuptojmë atë se tregon të drejtën në lidhje me ujërat. Si shembull e marrim ajetin (21 të Sures Zumer) i cili fletë për formimin e ujërave nëntokësor nga shiu. Vërtetë për neve kaq e qartë kjo njohuri a do të ishte kaq e qartë për çdo një periudhë?
Në mesjetë mendimet e gabuara të Aristotelit në lidhje me burimet e ujit pranoheshin si të vërteta.

Në Encyclopedia Universalis në materialin “njohuri për ujëra” që e përgatitën dy ekspertët G.Castany dhe B.Blavoux me sa duket njohurit që jep kur ti lexojmë do të hamendemi: sipas Miletli Thales me shtypjen e erës në vrimat e pjesëve të zeza me shpërthimin e ujit të oqeanit bijën në tokë, kështu që kalojnë në brendësin e tokës. Edhe Platoni e ndan mendimin e njëjtë dhe mendon se kthimi prapë në oqean bëhet me një turbinë të madhe. Kurse Aristoteli, avulli i ngritur nga toka, dendur duke u vendosur nëpër gropa të ftohta të kodrave sjellin liqene nëntokësorë, është i mendimit se burimet e ujit nga këto liqene furnizohen. Në vitin 1580 në lidhje me vazhdimësinë e ujit të alternuar që i pari zbulojë Bernard Polissy. Sipas ty ujërat nëntokësor vinë që më herët nga depërtimi i shiut.

Në mesjetë mendimi vendimtarë ishte ai i Aristotelit. Sipas këtij mendimi të gabuar liqenet nëntokësorë, mbajnë ujërat nëntokësorë. Në Encyclopedia Universalis në materialin “njohuri për ujëra” nga një shkrimtarë tjetër me emrin R.Remenieras jepen këto njohuri: “në lidhje me fushën ndodhive natyrore të ujërave nuk ju takon vetëm filozofëve, ka nevojë të presim Renesancën që atëherë në bazë të hulumtimeve ti shohim vendet me një sy jo anus. Në periudhën e renesancës Leonard de Vinci (1452 – 1519) del para zotimeve të Aristotelit. ‘një fjalim i tij në librin (Paris 1570) në lidhje me ujërat natyral dhe veçorit e burimeve artificiale bënë një sqarim dhe vërteton fjalën Bernard Polissy-t se qarkullimi i ujit vazhdimisht e në veçanti vërteton atë se me shi furnizohen burimet e ujit.”
Kurani në shekullin e 7 haptazi fletë në lidhje me formimin e burimeve nëntokësore nga shiu mirëpo në Evropë në shekullin 16 del në shesh dhe kundërshtohet Aristoteli. Më herët figurat e njohura si Thalesi, Platoni dhe Aristo në sqarimet e tyre në lidhje me ujin, të tjerët panë se janë mashtrua. Megjithëse në filozofi, nuk ka zotim dhe asnjë hulumtim shkencorë, vetëm se Muhammedi i shkretëtirës nuk u mashtrua kur përcillte shpalljen e Allahut tek njerëzit, gjithsesi nxori në shesh të drejtën duke mos e përzier me të padrejtën.

Thuaj: “Unë (nuk trilloj) i përmbahem vetëm asaj që më shpallet nga Zoti im, ky (Kur’ani) është argument (me të cilin ndriçohen zemrat) nga Zoti juaj, është udhërrëfyes dhe mëshirë për popullin që beson. El-A’raf 203.

UJI I SHIUT, I ËMBËL

A e shihni ujin që po e pini?
A ju e lëshoni atë prej reve, apo Ne jemi që e lëshojmë?
Sikur Ne të dëshirojmë, e bëjmë atë të njelmët, përse nuk falënderoni? El – Wakia’h 68-69-70.

Allah në lidhje me qarkullimin e ujit si çdo një detal tjetër në mënyrë të jashtëzakonshme e ka planifikuar. Vendos në shesh përpikërinë e planit të rregullt të Allahut si rregullat fizike ashtu edhe uji kimik. Ajo çka na e tërheqë vëmendjen tek ajeti i lartcekur, plani tjetër i jashtëzakonshëm i Allahut është edhe mos qenia e njelmët e shiut. Pamë burimin e shiut nga ujërat e avulluar. Uji i avulluar më se 90 % e më tepër bëhet nga oqeanet, detet te të cilët zotëron uji i njelmët. Për avullimin e ujit janë vendosur rregulla të aty lloji që, nga më i fëlliquri ujë i detit, nga më njelmëti ujë i oqeanit, dhe nga më i përlyeri derisa avullohen këto ujëra nga ndyrësira, nga njelmësira dhe nga lloçi ndahen. Për këtë shkak ujin e oqeanit dhe detit nuk e pimë por pimë ujin i cili del nga burimet e formuar në saje të reshjeve të shiut nga avullimi i ujit. Në Kuran na tërhiqet vëmendja për pastrimin e ujit dhe reshja nga qielli dhe thuhet “Ne lëshuam prej qiellit ujë të pastër.” El-Furkan 48. Në Kuran flitet se pas krijimit të Botës krijohet uji. Ajeti është ky: Dhe prej saj nxori ujin e saj dhe kullosat e saj. En-Naziat 31.

Në periudhën kur shpallej Kurani nuk dihej faza e parë e krijimit të Botës. Për këtë shkak dalja e ujit mbi sipërfaqen e tokës është faza e dytë e krijimit në Botë edhe pse llogaritej mrekulli të thuhet e njëjta. Në fillim Bota jonë ishte shumë e nxehtë. Në ftohjen e ngadalshme të Botës ndikojë edhe shembja e elementeve të rënda si hekuri në qendër dhe mbetja lartë e granitit dhe oksidit. Me vazhdimin e të ftohtit në sipërfaqen e tokës u formua një shtresë e hollë. Shtresën e sipërfaqes e ftohi deri nën 100 gradë atëherë uji nga brendësia e rruzullit doli në sipërfaqe dhe u formuan oqeane dhe dete. Kjo dalje e ujit në sipërfaqen e tokës është në përputhshmëri me shpjegimin e ajetit të Kuranit.

VEÇORITË E UJIT

Proporcioni i ujit në sipërfaqen e tokës edhe për ne është i rëndësishëm. Po sikur toka të kaplonte më shumë vend se detet, mes natës dhe ditës nxehtësia do të rritej dhe një pjesë e rëndësishme e sipërfaqes së tokës do të ktheheshe në shkretinë. Më tepër se 70% e sipërfaqes së tokës e përbërë prej ujit, tregon prodhimin e rregullt dhe me vetëdije.
Sikur uji të tregonte veçori copëtuese si disa acide tjera derisa hyn në reaksion apo sikur argoni mos të hynte në asnjë reaksion edhe në Univers po edhe në trupin tonë nuk do të mundej me krie detyrën. Aktiviteti i ujit në këto reaksione është plotësisht i përshtatshëm për jetën tonë.
Uji si veçori shumë e rëndësishme për jetë po edhe si funksionar i mirë i rregullave kimike. Të gjitha materiet që dihen qofshin të ngurta apo të lëngëta gjatë ftohjes tkurren. Gjendja e çdo një materie të ngurtë është më pak vëllimore se e lëngëta dhe është më e dendur. Kurse uji veçanërisht nga gjitha lëngjet tjera ndryshe është krijua. Uji deri kur të bjerë + 4 gradë tkurret dhe tregon veçorit e njëjta me substancat tjera. Por kur fillon të zbres nën + 4 gradë, mes gjitha materieve në Univers bën përjashtim dhe fillon të zgjerohet (ritet vëllimi i ujit). Kur uji ngrin edhe më tepër bymehet. Për këtë shkak uji i ngrirë (akulli), në brendësin e ujit noton duke mos batisur. Kurse me substancat tjera është e kundërta, gjendja e ngurtë e gjitha substancave, bie në fund të substancës së lëngët. Në saje të përjashtimit që bën uji gjatë menaxhimit të rregullave kimike bënë të mundur jetën në det. Sikur dendësia e akullit të ishte më e madhe se ajo e ujit në oqeane, dete dhe liqe atëherë në kohë të ftohta uji i ngrirë, do të batiste si akull në fund. Derisa nuk ka një shtresë të akullit e cila do të pengon të ftohtin në pjesën e sipërme. Po të ishte kështu, fundi i oqeaneve, deteve dhe liqeve do të shendoheshin në kodra, me nxehjen e kohës vetëm sipërfaqja e tyre do të ktheheshe në ujë. Kjo do të thotë fundi i jetës ne dete.

ZINXHIRI I QËNDRUESHËM DERI TE PIKA MË E DOBËT

Veçori tjetër kimike e ujit është krijimi në formë vazhdimësie që mundëson jetë.
Në saje të veçorive kimike të ujit (veçanërisht ti kujtojmë drunjtë e gjatë me metra) është edhe ajo se bimët nga rrënja e deri te pika më e lart e transferojnë. Potenciali i ujit në sipërfaqe, po të ishte në nivelin e ulët sikur disa lëngje tjera nuk do të ishte e mundshme që bimët të thithin ujë. Po sikur mos të ishte e mundur thithja e ujit nga bimët as bimë e as kafshë, as edhe ne nuk do të ekzistonim.
Në librin tonë tërhoqëm vëmendjen në disa krijime pa të cilat nuk mundeshe të paramendohet jeta jonë. Larg prej Diellit dhe neve saktësia precize e shpejtësisë së eksplodimit të atomit të parë, nga Atmosfera deri te brezat Van Allen, nga temperaturat e sipërfaqes deri në shtresat nëntokësore nga mija krijesat po edhe sikur dallimi i vogël të jetë në njërën nga to, është cilësi që bënë të pa mundshme ekzistimin e jetës. Jeta jonë e lidhur në përbërjet sikur zinxhiri me mija rrethe. Çdo një rreth shumë i koklavitur dhe i mrekullueshëm. Ky zinxhir është i sigurt deri në rrethin më të dobët. Shembulli në Univers nëse gjithçka funksionon në formë të rregullt për të mbijetua, vetëm potenciali i ujit nëse hiqet në Univers edhe pse duket si një send i radhës jeta bëhet e pamundshme. E gjithë kjo është dëshmi se si krijuesi jonë gjithçka ka planifikuar, në çdo moment për gjithçka është i informuar, dhe gjithçka është nën kontroll të Ty.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *