Trashësia) Diametri i Botës dhe Kozmosit

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

O turmë e xhinëve dhe e njerëzve, nëse keni mundësi të dilni përtej kufijve të qiejve e të tokës, depërtoni pra, po nuk mundeni vetëm me ndonjë fuqi të fortë (por ju nuk e keni atë). Err-Rrahman 33.

Në ajetin e Kuranit folja “aktar” nga Arabishtja kemi përkthyer si “diametër”. Shumësi i foljes “kutur” vinë si “aktar” në kuptimin e “diametrit”, sqaron se qielli dhe sipërfaqja e tokës ka shumë diametër (trashësi). Gjuha Arabe ka edhe specifikën e dysisë, shumësi i shprehjes “aktar” dallon nga theksi i njëjësit dhe dysisë. Këtë hollësi duhet ta kemi parasysh. Do të diskutojmë për strukturën e brendshme të globit “nga diametri” me tre dimensione. Sikur që është gabim të flasësh për “diametrat” në globin e drejtë, në globin e drejtë mundë të ketë vetëm një “diametër”. Në këtë ajet shihet se folja “diametër” është përdorur në vendin e vetë, jemi dëshmitar se është përdorur me një dituri të thuktë.

Gjithashtu ky ajet, është i rëndësishëm sepse sinjalizon në strukturën gjeoit të Botës. Dyshimet në lidhje me strukturën globale të Botës në (1642-1724) Newtoni nxori në shesh gravitacionin i cili me ligj u asgjësua. Para kësaj mendoheshe se njerëzit, gjallesat, detet që janë në pjesën e poshtme do të bijën, refuzoheshe mendimi se Bota është e rrumbullakët. Me sqarimin e forcës tërheqëse të İsaac Newtonit, me tërheqjen e Tokës, detet, njerëzit dhe gjallesat tjera qëndrojnë mbi tokë; u bë e qartë se termet pjesa e poshtme dhe e lartë e Botës ishin të pa kuptimtë. Me shpjegimet që nxori në shesh Newton në veprën “Principa”, anulojë refuzimet për strukturën globale të Botës, por akoma ka disa që mendojnë se Bota është një glob i drejtë. Pas sqarimeve të Newtonit nëse ndonjërit do ti shpjegonit për diametrat e Botës, ai do të ju përmirësonte në atë që ju e përdorni në shumës “diametrat” duke theksuar në njëjës “diametër”. Nuk është e mundur që globi të jetë në formën e diametrit të Botës; por është ë mundur të jetë në strukturën e rrumbullakët të gjeoidit. f. 115.

FSHEHTËSİTË E KOZMOSİT

Me rrëndësi është të thuhet në ajetin “trashësitë e qiellit”. Derisa shumica e shkencëtarëve mësuan se me eksplodimin Kozmosit në një pikë bëhet formimi dhe zgjerimi i vazhdueshëm i Kozmosit, mendonin se Kozmosi është i pafund. Megjithatë Kozmosi vazhdimisht ishte në zgjerim dhe se në çdo pikë që zgjerohej Kozmosi krijohet një diametër më i madh (këtë shpjeguam në kapitullin 1.2.3.), ajeti Kuranor përcakton strukturën rrumbullakët të Kozmosit. Përfundimisht Ainshtaini Kozmosin ia ngjason një balloni në brendësin e vetëtimës, ky ngjasim është i përshtatshëm. Në masat që merren nga vendet e ndryshme të Kozmosit sikur që dalin diametra të ndryshëm nga Kozmosi, derisa Kozmosi është në zgjerim në çdo moment që merren masat e diametrit janë të ndryshme nga të mëparshmet. Për këtë shkak të diskutohet për qiellin dhe diametrat, edhe ajo që përmendet për diametrat, po edhe refuzimi i mendimit për pafundësinë e Kozmosit është me rëndësi.

Në një nga pikat qendrore të Botës një diametër i cili ngjet polet (elektriciteti), diametri i ekuatorit dhe nëse marrim diametrat që janë mes tyre; më i madhe do te jetë ai i ekuatorit, kurse më i vegjëli do të jetë diametri i marr nga viset polare. Diametrat tjerë ngelin mes këtyre. Njëkohësisht duket dallimi në diametrat që zgjasim deri në fund të Atmosferës nga brendësia e Botës. Nga rrafshi polar diametri i zgjatur deri mbi Atmosferën, nga ekuatori diametri i tërhequr për mbi Atmosferët, njëkohësisht diametri i gjatë i formuar mesë këtyre dallohet.
Diametrat që shkojnë nga sipërfaqja e tokës deri në kufirin e Atmosferës, po edhe ata diametra që vazhdimisht formohen në Kozmos janë të pamundura të tejkalohen me aftësitë e trupit të njeriut. Pasi Allahu përcaktojë forcën për tejkalimin e këtyre diametrave, por nuk tha se është e pa mundur tejkalimi i këtyre diametrave, në të kundërtën tërheq vëmendjen se me një forcë të madhe mundë të tejkalohen këto diametra. f. 116.

Pa dyshim se forca e cila i tejkalon këto diametra, është jashtë mundësive të trupit tonë. Kështu që njerëzia duke u zhvillua në shkencë, nga burimet e energjisë në Botë, përfitimi nga mineralet, derisa ndërtoj anin Kozmike dhe prej rruzullit tokësor i kaloj diametrat. Tejkalimi i këtyre diametrave, po edhe kufijtë e largët të Kozmosit, jeta e shkurtë, momentalisht pamjaftueshmëria mundësive teknologjike vështirësojnë tejkalimin e Kozmosit. Në Kuran me një theksim të veçantë (në gjuhën Arabe) duke na e bërë me dije dhe përkujtua se kalimi është i mundshëm dhe nuk e sheh pamundësi për tejkalim. Pa ardhur fundi i Botës ne duke mos e ditur se Allahu njerëzisë një mundësi të tillë do ja jep apo jo, preferojmë të shuajmë para një qëllimi i cili duket si i pamundshëm. Tash me zhvillimin e shkencës dhe fundi i vlerësimeve të burimeve të fshehura në sipërfaqen e tokës, jetojmë çastet e lumtura nga dalja jashtë Atmosferës tonë. (shikoni kapitullin e 16. shkuarja në hënë). Përkundër asaj që i kalojmë diametrat jashtë sipërfaqes tonë, duket e pa mundur zbritja jonë në qendrën e diametrit në mesin e rruzullit tokësorë. Nxehtësia e madhe në qendër dhe teknologjia e pamjaftueshme sikur tregon pamundësinë e tejkalimit të diametrit drejtë qendrës së rruzullit tokësorë. Në lidhje me këtë temë se çfarë do të na sjellin shekujt e ardhshëm pa bërë analizë, më drejtë themi Zoti e di.
Në lidhje me këtë do t’ua tërheq vëmendjen në një pikë: Në shumë përkthime të Kuranit rreth sipërfaqes së tokës dhe qiellit, përmendet se nga çdo anë, nga çdo rreth, nga çdo kufi është dalë, fjala “diametër” është kaluar, në vend të sajë janë sjellë fjalët si “buxhak, rreth, kufij. Me të vërtetë majat e diametrit të një hapësire, japin perimetrin e një hapësire, kufijtë dhe qarkun e sajë. Nga ky këndë kuptohet se pse përkthyesit kështu kanë përkthyer. Mos përkthimi adekuat i fjalës “diametër” njëkohësisht përkthyesit duke shtuar mendimin e tyre del një përkthim i atillë. Nëse bëhet një përkthim i saktë i Kuranit origjinal, mrekulli Kuranore do të kuptoheshe dhe përfshiheshe në përmasa ma të gjëra.
Me zgjerimin e vazhdueshëm të universit bëhet zmadhimi i vazhdueshëm i diametrave.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *