TRAJEKTORI I HËNËS

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Edhe Hënës i kemi caktuar fazat (pozicionet) derisa të kthehet në trajtën e harkut (rrem i hurmës së tharë). Surja Jasin 39

Hëna,kur bashkohet me satelitet e tjerë të sistemit të Diellit,bëhet një satelit shumë i madh. Ekzistojnë teori të ndryshme në lidhje me formimin e Hënës. Sipas teorisë më të përhapur ,dynja ynë ishte përplasur me një trup të qiellit,me ndikimin e kësaj përplasje nga lëvozhga e dynjasë ishte këputur një copë e madhe dhe më vonë kjo copë u kthye në hënë. Edhe sikur mos të jetë e saktë kohët e fundit dituritë që vinë nga hulumtuesi Amerikan “Lunar Prospektor” e mbështesin këtë teori. Fara e vogël e Hënës tregon ngjashmëri të madhe me lëvozhgën e jashtme të Dynjasë.
Kurani,në shumë ajetei ka tërhequr vërejtje Hënës dhe lëvizjeve të sajë. Me faktet që ka siguruar shkenca moderne,është kuptuar se sa e rëndësishme është ekzistimi i Hënës për jetesën në Dynja. Hëna, sipas një sateliti është me vëllim të madh dhe me largësinë e përshtatshme,po e bën te qëndrueshme Dynjanë. Dhe kjo, për jetesën e planetëve tona mundëson ruajtjen e miliona viteve të kushteve klimë me përshtatje. Disa shkencëtarë,me anë të forcës tërheqëse të Hënës,thonë se ruan pozitën e lëngshme të farës së qendrës së Dynjasë. Dhe kjo,fushën magnetike të planetëve tona e ka marrë në sigurim. Edhe në pjesën(18. dhe 19. do ta përmendim këtë temë.) Nëse nuk do të ishte kjo fushë magnetike rrezatim kozmike do të arrini drejtpërdrejt në Dynja. Dhe kjo do ta asgjësonte jetën në sipërfaqe. E sikur të mos ishte Hëna,Dynjaja në mjedisin e vet supozohet se do të kthehet brenda 10 orëve. Kurse kjo domethënë se,dita dhe nata do të ndryshojë krejtësisht dhe jetesa që ndodhet në sipërfaqe do të pasojë një godit je serioze. Hëna ,duke tërhequr oqeanet rreth vetës së sajë,ka ngadalësuar shpejtësinë e kthimit të Dynjasë dhe ka pruar formën që ajo ka sot.

HËNA DHE MATEMATIKA
Te gjitha këto formime,duke filluar nga masa e Hënës e deri në shpejtësinë e kthimit dhe bërja e llogaritjeve matematikore me hollësi,realizimi me këto llogaritje matematikore bëhet me anë të krijesave të Allahut. Më në fund Allahu,matematikën që ka përdorur në Univers, u ka tërhequr vëmendje me fjalën “kader(fat)”. Me ndikimin shpikjeve që janë bërë në emër të fesë me fjalën fat,nuk dua ta përmend se është komentuar gabim. Fjala “kader” në Arabisht shpreh matjen,vendosja e matjes,pra rregullimin matematikor. Në Turqishte fjala “kader(fat)” edhe sikur të përdoret jashtë këtij kuptimi fjala “sasi” shumohet nga fjala “kader”, e në gjuhën tonë përdoret me kuptimin “matje”. Edhe në ajetin 39 të Sures Jasin që kemi shqyrtuar në këtë pjesë, rregullimi matematikor i Allah-ut është shprehur me fjalën “kader(fat). Hëna nga largësia e Diellit, nga masa, shpejtësisë së kthimit, nga tërheqjet reciproke me Dynjanë, pozita kundër Diellit dhe deri tek tërheqjet çdo gjë është llogaritur si matematikor në një mënyrë të hollësishme. (Kaderi – fati
është caktuar.) Bile edhe një ndryshim i vogël që mund të me këto llogaritje, bëhet shkak për asgjësimin e jetesës që gjendet në sipërfaqe. Edhe në shembujt që dhamë për Hënën,shohim shembujt e rregullimit matematikor dhe krijimin me plan të Allahut. Hëna, nuk është vetëm burim i frymëzimit të poetëve, aktor i netëve romantike, domosdoshmëria e jetesës në sipërfaqe është mik dhe kusht. Hëna, në rrethin e Dynjasë shëtit me drejtpeshimin e njëri tjetrit të fuqive të shumta. Deri te tërheqjet e Diellit, Dynjasë, edhe tërheqjet e planetëve të tjera ndikohen edhe këtu. Matja që ndodhet në ekuilibrin e lëvizjeve të Hënës,është rregulluar midis qindra parametrave të ndara. Kurse për jetesën që është në Dynja, është kusht që me mijëra parametra të nevojshme të vijnë njëra pas tjetrës. Hëna, nga këto parametra është vetëm njëra. Pra, Allahu ka krijuar një sistem ashtu që, për ekzistimin e jetës në Dynja nga elementet që duhen, vetëm njëra që është Hëna, mbijetesa në një mënyrë që mund ta mundësoj jetesën në Dynja është e lidhur me hollësi të një matematike të madhe me qindra parametra e shëtitjes trajektore. Kurse formimi pas këtyre përfundimeve, është vetëm njëra nga elementet e shumta që duhet për të jetuar.

E SHTREMBËR, DEGA E HURMËS SË VJETËR
Hëna, shëtitja vezake që ndodhet rreth Dynjasë e plotëson në 27 ditë, 7 orë, 43 minuta dhe 11 sekonda. Kurse kalimi i 27 herë në Kuran të fjalës Hënë (Kamer), është një mrekulli tjetër e Kuranit( Në pjesën në lidhje me mrekullitë matematikore të librit do të cekim këtë temë). Hëna që dredhohet rreth Dynjasë, lëvizë në një trajektore që është mbështjellë. Kur realizohet shëtitja e Dynjasë që ndodhet rreth Diellit, edhe Hëna rreth Dynjasë, ndjek një rrugë sarmale ndonjëherë duke qenë përpara, ndonjëherë duke qenë mbrapa. E kështu Hëna duke u kthyer e shtrembër gjatë gjithë trajektoret të Dynjasë, bëhet zotërues i një trajektore që merr rrugë. Njëlloj si një degë që shtrembët dhe që përkulet. Në ajetin që shqyrtuam në këtë pjesë,trajektoren e Hënës e tregon me fjalën “urcun”. “Urcun”hurma e shtrembër,shpreh kalaveshët e degës. Në ajet,kjo degë kalavesh e shtrembër,është përshkruar edhe me shprehjen e ”vjetër”që tharja e hurmës së vjetër bëhet me e hollë dhe më e shtrembët. Kjo është një përngjarje përshkruese shumë e këndshme dhe shumë e bukur. Me këtë përngjarje,bashkë me formën e parë dhe të fundit që është në fazat e Hënës,ekziston dhe një shënim për formën e trajektores që ka kaluar Hëna rreth Dynjasë. Aq sa na ka tërhequr vëmendje matësja matematikor e ajetit edhe ngjashmëria që ka bërë me degën e hurmës së vjetër dhe të shtrembër është në cilësi mrekullie dhe me nivelin e diturisë të asaj kohe ,nuk ishte e mundur të dihej as hollësitë matematikore që ndodhen në trajektoren e Hënës,e as forma që ka vizatuar Hëna kur ka shëtitur rreth Dynjasë.

NËNSHTRIMI I HËNËS NË DIELL

Pasha diellin dhe dritën e tij!
Pasha hënën kur vjen pas tij! Surja Shems 1-2

Kurani me ngjashmërinë”dega e hurmës së vjetër,e shtrembët”trajektoren e Hënës që ndodhet në Univers e ka shpjeguar në një mënyrë shumë të përsosur. Kurse në ajetin që shpjeguam pak më lartë,shpjegohet marrëdhëniet që ka Hëna me Diellin. Fjala “talaa” që është përdorur në ajet,e përkthyem”pajtohet ndjek”. Kjo fjalë,shpreh të jetë i nënshtruar të pajtohet me njërin e ta ndjek nga pas. Dhe në të vërtetë,bashkë me Dynjanë që është sateliti i Hënës rrotullohet rreth Diellit dhe Dielli kudo që lëviz brenda në Univers,Hëna dhe Dynjaja lëviz drejt atje. Hëna dhe Dielli rrotullohet rreth një Dielli që ecën,lëviz. Pra Hëna dhe Dynjaja ynë,janë të varura plotësisht lëvizjeve të Diellit. Dielli duke lëvizur rresht radhazi,në Univers ndërrojnë pozitë.
Qendra e lëvizjes së sistemit që gjendet brenda në Hënë,është Dielli. Nënshtrimi i hënës tek Dielli dhe thënia se e ndjek atë,është njëra prej mrekullive të panumërta që gjenden në kuran. Në çdo mrekulli,ndjenjat e çuditjeve po rriten edhe më shumë….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *