THUAJ DHE ATA THANË

This post is also available in: English, German, Turkish

Shumë fjali në Kuran me foljen “kalu” shprehen në formën e të folurit direkt, ndërsa shumë urdhra të Kuranit janë dhënë me ndihmën e foljes “kul” (thuaj). Këto dy forma të foljes, lidhja e të cilave është gjithsesi e qartë, në Kuran përmenden në numër të madh dhe të barabartë: secili nga 332 herë. Numri i përgjithshëm i përsëritjeve i vetëm këtyre dy formave të foljeve arrin 664. Ky numër është më i madh se numri i fjalëve që gjenden në 15 suret e fundit të Kuranit. Fenomenet matematikore të Kuranit në mënyrë të vetme shtrihen nëpër tërë Kuranin. Fenomenet e shprehura në harmoninë matematikore të fjalëve të Kuranit, i cili në çdo aspekt është fenomen, janë të thjeshta për t’u kuptuar, ndërsa të pamundshme për t’u imituar. Mjafton vetëm ta hapni zemrën.
Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Thuaj 332
Kanë thënë 332

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *