RELATIVITETI I KOHËS U SHPJEGUA PARA 1400 VITEVE

This post is also available in: English, Arabic, Bosnian, Turkish

Ai është që udhëheq çështjen (e të gjitha krijesave) prej qiellit në tokë, pastaj ajo (çështja) ngrihet te Ai në një ditë që sipas llogarisë suaj është sa një mijë vjet. Surja Es Sexhde – 5
Atje ngjiten engjëjt dhe shpirti (Xhibrili) në një ditë që zgjat pesëdhjetë mijë vjet (ose lartësia e atyre shkallëve është pesëdhjetë mijë vjet). Surja Mearixh – 4
Koha gjatë gjithë historisë njerëzore qoftë në gjithësi,qoftë në çdo ambient që mund të bëhet,supozohet se punon me të njëjtën mënyrë për çdo mbijetesë. Kur këtë gjë e shfaqim para syve,ajetet e kuranit që ndodhen më lartë tregojnë se për mendjen e njeriut kanë sjellë haptazi një ndryshim kuptimi me rrënjë. Kurani ka thënë se,në situata të ndryshme kuptimi i ditës do të ndryshojë dhe një ditë mund të bëhet e barabartë më pesëdhjetë mijë vite. Me sa duket me qindra vite,këto ajete janë pritur me kundërshtimet”Vallë si mund të bëhet diçka e tillë?” ,faktikisht këto shekujt e fundit është kuptuar se sa gjëra të vërteta e të rëndësishme ka treguar.
Zbulimi më i njohur i Einsteinit është Teoria relative. Shumë persona që nuk janë interesuar seriozisht me Fizikën,nuk e kanë kuptuar ende se çfarë do të thotë kjo Teori . Kurse Kurani të vërtetat që mund të kuptohen vetëm me këtë Teori i ka treguar para vitit 1400. Einstein,shpjegimet në lidhje me relativen “Teoria e veçantë relative”dhe”Teoria e përgjithshme relative” i ka mbledhur në dy punime.
Sipas Einsteinit,për atë person që hipën në pemë e lëviz me një shpejtësi që është e afërt me shpejtësinë e dritës,koha i rrjedh me ngadalë. Në Dynja,për një person që ka kaluar 100 ditë në një vend,e për atë person që ka lëvizur afër shpejtësisë së dritës kalojnë 50 ditë. Ky zbulim,është rezultati më interesant i “Teorisë zijafet i veçantë”. Kur shpejtësia në gjithësi rritet koha kalon më ngadalë. Pra domethënë që koha është një ide relative njëlloj si ajo që ka shënuar Kurani. Orët punojnë ndryshe në çdo ambient,në çdo vend,në çdo shpejtësi,edhe ditët perceptohen ndryshe .
Kurse”Teoria relative e përgjithshme”e lë menjë anë shpejtësinë në lidhje me relativen e kohës,e merr në dorë tërheqjen e hapësirës së zbrazur dhe na tregon se koha kalon më ngadalë në hapësirat e zbrazura të tërheqjes së madhe. Pra domethënë se nëse bëhet e mundur ecja e një personi sipër Diellit,edhe ora e këtij personi,edhe ndërtimi biologjik,anatomik,dhe të gjitha lëvizjet që gjenden në nivelin e atomeve do të ngadalësohen. Dhe kjo provë që është bërë kohët e fundit e vërteton këtë zbulim. Këtë provë e ka bërë Instituti Fizik Kombëtar. Hulumtuesi John Laverty kohën e ka treguar në një mënyrë pran përsosmërisë (ai që në 300 mijë vite ka bërë vetë 1 sekondë gabim) dy orë i ktheu në sekronizë. Njëra prej orëve u mbajt në laboratorin e Londrës,kurse tjetra u vendos te aeroplani që shkon e vjen nga Londra në Kinë. Ngaqë aeroplani fluturon nga lartësia,lëviz me një tërheqje më të ulët se nga fuqia tërheqje që ndodhet në dynja. Pra pritet që koha në aeroplan të kalojë më shpejt.(sipas Teorisë relative e përgjithshme). Ndryshimet tërheqëse që janë lënë të nënshtruar e personit që ndodhet në aeroplan me atë të person që ndodhet në sipërfaqe të tokës ,faktikisht janë shumë të vogla. Ky ndryshim i vogël mund të përforcohej vetëm me një orë kaq të veçantë. Më në fund u përforcua se lëviz shpejt sa njëri në 55 miliard e sekondës së orës që gjendet në aeroplanë. E kështu prova si izafelia e kohës u verifikuar. Kurse sipas paragjykimeve të përgjithshme në lidhje me kohën,nuk duhet të kishte as një ndryshim midis dy orëve. Kjo provë mbështet vrenjten e paragjykimeve të kuranit në lidhje me kohën. E nëse kjo provë do ishte përsëritur në një planet që forcën tërheqëse do e kishte shumë të fuqishme ,do tu shihte me orë normale pa pasur nevojë për orët e veçanta.

MËNYRA E PËRDORIMIT TË FJALËS DIT NË KURAN
Ajetet e sures Sexhde 5 dhe sures Mearixh 4, tregon edhe relativitetin e kohës edhe mundëson të kuptohet qartë kuptimi i fjalës”jevm”. Fjala”jevm” në arabisht u përkthye “dit”,dhe të njëjtën kohë është përkthyer edhe “periodë”. Pra kur në arabisht themi”jevm” nuk kuptohet vetëm“dit” që është një periodë që formohet nga nata dhe 24 orë ditë,në të njëjtën kohë në kuptim të përgjithshëm“periodë” mund të synojë me fjalën “jevm”. Ajo çka bëjmë fjalë në dy ajete është,një “jevm”një mijë vite një “jevm”i ose pesëdhjetë mijë vite një”jevm”i dhe thënia se mund të bëhet e njëjtë është një argument i kësaj.
Për tu kuptuar sa më mirë ky shpjegim, Kurani thotë se janë krijuar në “jevm” fundi i sipërfaqes së tokës dhe gjithësisë,e mundëson që ajetet të kuptohen në një mënyrë të drejtë. (Shikoni 7-surja Araf 54, 11-surja Hud 7, 10-surja Junus 3, 25-surja Fukan 59, 32-surja Sexhde 4, 57 surja Hadid 4). Para se të krijohej Dynjaja dhe gjithësia nuk ekzistonte “dit” kuptimi që formohet nga dita dhe nata. Prandaj tek ajetet që është përmendur pa u krijuar fundi në “jeum” ,duhet të kuptohet se edhe fundi i “periodës” është përmendur pa u krijuar.
Dhe kështu mënyra e përdorimit e fjalës së Kuranit “jevm”edhe i Çifutëve ,Krishterëve shpjegon se çfarë kuptime duhet të ketë pa u krijuar në gjashtë ditë, kontribuojnë edhe për kuptimet e tyre. Të gjitha këto zbulime që ndodhen në fizikën e hapësirës së zbrazur, tregojnë se kanë kaluar nga fazat e nga periodat e ndara të gjithësisë dhe dynjaja sonë. Duke filluar nga retë gaza galaktikave nga krijimi i Atmosferës së parë të dynjasë sonë e deri te formimet e ujërave,mineraleve gjithmonë ka kaluar faza të ndryshme,perioda të ndryshme. Dhe në këtë pikë,thënia se gjithësia është krijuar duke kaluar nga këto“perioda” të ndryshme,është një mrekulli e Allahut. Do ta lëmë në një shkrim tjetër të dimë se si ndahen në gjashtë perioda e si do munden të shqyrtohen. Mirëpo është një e vërtetë që askush nuk ka mundur të kundërshtojë se gjithësia është krijuar duke ka kaluar nga periodat e ndryshme. E tani të shqyrtojmë mendimet në lidhje me gjithësinë të qytetërimit Indi,Kinë,dhe Egjiptit të vjetër. Disa kanë thënë se gjithësia është ulur në kurrizin e breshkës, e disa sikur gjithësia ekzistonte qysh prej pafundësisë. Asnjëra prej këtyre qytetërimeve,nuk ka thënë se gjithësia është krijuar duke kaluar nga periodat e ndryshme dhe nuk e kanë nënvizuar në asnjë një vend të rëndësishëm këtë gjë. Kurani po i ndihmon që ta nënvizojnë një pikë kaq të rëndësishme dhe që këta çifutë,e krishterë ta komentojnë ashtu siç duhet fjalën”dit”. Dhe veçanërisht sqarimit”Allahu,gjithësinë dhe sipërfaqen e tokës e krijoi brenda gjashtë ditëve,kurse ditën e shtatë ka pushu” Kurani e rregullon dhe i thotë se lodhja për Allahun nuk ekziston .
Ne krijuam qiejt e tokën dhe gjithë çka ka ndërmjet tyre brenda gjashtë ditësh dhe Ne nuk ndiem lodhje. Surja Kaf – 38
PRURJET E TË KUPTUARËS RELATIVE
Nga mendje e Einsteinit kuptimi i kohës së pavarur, tha se është relativ. Filozofi gjerman Kant ,kohën e vlerësoj si një funksion i vetëm i mendjes dhe si një aftësi mentale që ka njeriu nga lindja tha se kjo është perceptim i kohës. Fizika e Einsteinit, ishte një fizikë që me kohë ishte bashkuar me hapësira e zbrazët dhe tani në vend të hapësirës së zbrazët ekziston hapësirë e zbrazët-kohë. Në këtë fizikë,mendja e njeriut nuk u vlerësonte veçanërisht. Kurse Kanti , pranonte vetëm kohën kur mendja ngarkohej te lënda e jo kohën që ishte jashtë mendjes. Kur mendojmë me kriteret ekzistuese shkencore,afrimet e Einsteinit duken më të matura e më shkencore se të Kanit. Mirëpo,në gjithësi nuk duhet harruar se është bërë nga ana e mendjes perceptimi i kohës që ekziston si relativ. Sipas mendimit tonë, relativiteti e shpejtësisë së kohës me “Teoria e Veçantë Relative” e nëse paraqitet relativitetit të kohës tërheqëse “ Teoria e Përgjithshme Relative “ e duke punuar mbi “ Teoria relativ Mental” dhe forma e perceptimit mental do të vendoset haptazi se është shkak për perceptimin e kohës relative.
Njëra prej përsosmërive të krijimit, në formë perceptimi i kohës që punon si një sistem i Gjithësisë, shikohet në ekzistimin e mendjes. Si krijimi i kyçeve sipas çelësave edhe mendja jonë është krijuar në mënyrë që ta perceptojë gjithësinë bashkë me kohën. 1- në gjithësi ka një kohë që punon si një sistem. 2- është krijuar në mënyrë që ta perceptojë kohën e mendjes. Këto dy procese janë bashkë. Krijimi i sistemit të frymëmarrjes në mënyrë që të marrë frymë dhe fryma që do marri ajër dhe si ekzistimi i të dyve në të njëjtën moment. Në çdo situatë është shfaqur relativiteti i kohës së Einsteinit. Neve vetëm perceptimin mental të shprehjeve relativitet kohe si shpejtësia dhe tërheqja e Ensteinit, mendojmë se është e drejtë ta shtojmë edhe këtë. Për tu kuptuar relativiteti i kohës sigurohej që të kuptohen më mirë shpjegimet e Kuranit. Shembull, në kuran thuhet se kur njerëzit të ringjallen nga e para, do të mendojnë se në dynja kanë bërë një kohë shumë të shkurtër. Pasi u kuptua relativiteti i kohës,dhe me këtë shpjegim të Kuranit,po kuptohet dhe përgjigja e pyetjes se çfarë do të bëjnë të vdekurit deri në ditën e kiametit. Pyetjet e këtij mentaliteti që në çdo kusht shihen si kohë absolute dhe e vetme që vlen, përgjigjen po gjejnë me kuptimin e relatives të kohës. Një person që vdes,ngaqë nuk është i lidhur me përmasat e kohës dhe vitet e shumta që kalojnë pas vdekjes së tij, për atë nuk ekzistojnë qoftë edhe një ditë.
(Përkujto) Ditën kur i tubojmë ata, (atyre u duket) sikur nuk qëndruan (në Dunja) vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet, kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para All-llahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë. Surja Junus 45
Ai thotë: “E sa vjet keni kaluar në tokë?”Ata thonë: “Kemi qëndruar një ditë ose një pjesë të ditës, pyeti ata që dinë numërimin!” Surja Muminun – 112/113

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *