MILINGONA FEMËR DHE KOMUNIKACIONI TEK KAFSHËT

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Kurdish, Turkish

Deri atëherë kur arritën mbi luginën e buburrecave, një buburrec tha: “O ju buburreca, hyni në vendet tuaja… En-Neml 18.
Në ajëtin e 16 të Sures Neml derisa shpjegonim për veçorit e dhëna Hz. Sulejmanit mësuam se aty ia mësojë edhe gjuhën e zogjve. Në vazhdimin e sures kuptohet se Hz. Sulejmani e ka kuptuar gjuhën e buburrecëve, kurse ajeti i 18 jep shembullin në komunikimin mes buburrecëve. Me të vërtetë hulumtimet e bëra mbi milingonat tregojnë se këto janë shumë me komplekse, se janë shumë të organizuar në një jetë sociale dhe si nevojë kryesore e këtij organizimi gjenden në komunikim me njëri tjetrin.
Buburrecat janë pronarë të 500.000 qelizave nervore në kryen e vegjël të tyre. Gjithashtu buburrecët në komunikimin e tyre përdorin, antenë të ndjeshme, strukturën e trupit me shumë sekrecione kimike. Buburrecat mes veti krijojnë komunikim me metoda të ndryshme. Në pëlhurën e sekrecionit të brendshëm që tubohet lëngu “fenomen” është njëri nga mjetet e komunikimit. Njerëzit këto sekrecione i mbushin në formë jashtëzakonisht mirë kur përdorin fjalë apo në vend të gjuhës përdorin trupin. Sikur njerëzit dikush më i suksesshëm në ndonjë kohë dhe në formë më të rregullt, ashtu edhe buburrecët, me këtë lëngë duke u mbledhur krijojnë komunikim, ndihmohen, mbrohen dhe ushqehen.
Llojet e ndryshme të buburrecave, shfrytëzojnë sekrecionin e pëlhurës të buburrecëve dhe kjo ka funksione të ndryshme tek çdo një lloj i buburrecit. Shembulli i “pëlhurës dufour” e cila përdoret në komandën e sulmit dhe alarmit. Sekrecionet e “pëlhurës sternal” përdoren gjatë shpërnguljes me koloni dhe gjatë ndjekjes së gjahut. Sikur çdo njeri që përdorën fjalët edhe këto buburreca sekrecionet i përdorin për një qëllim të caktuar.
Buburrecat jashtë përdorimit të këtij lëngu sekrecion edhe me zë krijojnë komunikim. Shembulli si sinjali i zërit të trupit që përplaset për toke, përdoret në kolonit që gjenden për rreth drunjtëve. Buburrecat marangoz informohen duke i mëshuar daullet. Njësit e kolonisë duke mos bërë asnjë problem i përgjigjen thirrjes dhe orientohen drejtë qëllimit të duhur.
Në komunikimin e buburrecave theksohen këto veçori: dhënie e alarmit, informimi për vendin e ushqimit, pastrimi, mbledhja, ndryshimi i ushqimit të lëngshëm, njoftimi…Kurani ka tërhequr vëmendjen në dhënien e alarmit nga ana e buburrecave, edhe nga hulumtimet e bëra mbi milingonat është konstatuar komunikimi më i rëndësishëm i pari titullar.

BUBURRECA FEMËR
Në ajetin që shqyrtuam tërhiqet vëmendja në milingonën femër. Edhe kjo një nga mrekullitë e Kuranit sikur që është shembulli me mushkonjën, bletën dhe me merimangën. Kolonia e milingonave tregon ngjashmëri me atë të bletëve. Detyra e buburrecit mashkull është kur të arrij pjekurin të bashkohet me një mbretëreshë femër të re. Punën më të madhe të kolonisë së buburrecave e bënë buburreca femër sterile. Siç është tek bleta, kolonia është një botë nën sundimin e nënës me bijtë e sajë.
Për ardhjen e ushtrisë së Hz. Sulejmanit, nëse mendojmë në atë që nuk lajmërojë rojtari apo mbledhësi i ushqimit milingonë, kjo duhet të ishte buburreca punëtore femër. Por nëse mendojmë se këtë lajmë e ka dhënë ylli më i zgjedhur dhe me privilegji më të mëdha, edhe kjo duhej të ishte mbretëresha që është femër.
Mendohet se në krye të çdo personi ka 10 milionë buburreca. Kjo është një dëshmi e krijimtarisë, se sa e lehtë është për Allahun numri, madhësia që nuk paraqet kur far problemi. Në çdo lloj të buburrecave ka një organizim të hatashëm. Fletët nga ana e buburrecave priten dhe koren, dërgohen te buburrecat në shkretinë, çdo një lloj ndryshe deri tek buburrecat mbledhës që bëjnë vizitë, të cilët janë pronarë të veçorive të jashtëzakonshme. Të gjithë buburrecat dhe gjallesat tjera të gjalla apo jo të gjalla janë ortak të përbashkët që duhet dëshmuar në madhështinë e artit të Allahut.
Kjo është vepër e krijimit të All-llahut, e më tregoni pra mua se ç’krijuan ata të tjerët pos Tij. Jo, asgjë, pra, idhujtarët janë në një humbje të pafund. Lukman 11.

KOMUNIKIMI I DELFINËVE DHE KAFSHËVE TJERA

Në Kuran në veçanti tërhiqet vërejtja në komunikimin e zogjve dhe milingonave. Këto sinjale të Kuranit neve na nxisin të analizojmë komunikimin tek të gjithë kafshët. Nga shembulli i hulumtimeve të bëra mbi filin shfaqën shumë fakte në lidhje me komunikimin e filave nga një distancë shumë e madhe.
Në krye të gjitha kafshëve vinë delfinët të cilët hulumtuesve ua tërhoqën vëmendjen në lidhje me komunikimin e tyre. Delfinët mesë vete flasin duke nxjerr një zë si fishkëllim, piskamë të hollë dhe me klikë. Delfinët me anë të sistemit sonar (mjetë që identifikon) përcjellin klikime në frekuenca të caktuara. Me anë të këtij sistemi delfinët, përvetësojnë njohjen e objekteve në terin e natës, dhe njohjen e largësisë ku gjenden. Delfinët përdorin frekuencën e zërit nga 0.25 kHz deri te 200 kHz. Në këtë zbrazëtirë në përcaktimin e vendit përdorën frekuencën e lartë, kurse në frekuenca të ulëta për komunikim përdorën orientimin. Me mikrofonat që janë vendosur nën dete, me pengesat artificiale që janë vendosur përballë drejtimit të delfinëve nga ana e njerëzve, për të identifikuar komunikimin në mes delfinëve kanë bërë projektimin e eksperimenteve. Në fund të këtyre provave është përcaktuar se delfinët mes veti flasin, dhe krijojnë komunikim, por nuk ka qenë e mundur të definohet zëri i cili del, përse del. ( këto janë shembujt e bërë nga Dr. Dreher, Dr. Evans, Dr. John C. Lilly.)
Shembulli i çdo njërës krijesë ne rruzullin e tokës le të hulumtohet, patjetër të del në shesh krijimi i përkryer i Allahut. Sytë që dinë të shikojnë, zemrat që dinë të kuptojnë mundë të jenë dëshmitarë të kësaj.

A nuk udhëtuan ata nëpër tokë e të kenë zemra me të cilat do të kuptojnë, dhe veshë me të cilat do të dëgjojnë? Pse në të vërtetë sytë nuk verbërohen, por verbërohen zemrat në kraharor. El – Haxhxh 46.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *