KRIJIM I MËNYRËS ÇIFTE

This post is also available in: English, Arabic, Bosnian, Turkish

I pastër nga të metat është Ai që krijoi të gjitha llojet (çiftet) nga çka mban toka, nga vetë ata dhe nga çka ata nuk dinë. Ja Sin – 36

Fjala “Ezvac”që kalon në ajet është shumësi i ”zevc” dhe ka kuptimin”çift,partner “.Edhe në osmanishte përcaktimi i bashkëshortëve si zevc – zevce mbështetet në këtë fjalë. Ashtu siç e pa,kjo fjalë me kundërshtimet brenda përngjashmërive, i shpreh krijimet partnere në këtë mënyrë. Në ajet,krijimeve në mënyrë partnere i jep 3 shembuj.
a)Çiftet që ka nxjerrë dheu: kur themi çiftet që ka nxjerrë dheu,ajo që na vjen në mend në fillim është veçoria femërore dhe mashkullore që ndodhen në bimë. (Në ditët e ardhshme do ta shpjegojmë si një temë të ndarë)
b)Çiftet nga personaliteti ynë: Ajo që na vjen në mendje në fillim,janë krijesat në formë femër_mashkull të njerëzve. Mirëpo karakteret terse që ndodhen në vetveten e njeriut; në guxim-frikësim,dashuri-urrejtje,bujar-koprrac… ka pas persona që e kanë vlerësuar brenda nënvizimit të ajetit.
c)Çiftet që nuk dihen: Nga shumica e krijesave çifte që gjenden në gjithësi njerëzit nuk kanë informacione se në ç’periudhë ka zbritur Kurani. Në këtë pjesë veçanërisht do të flasim për këto tema.

ZBULIMI QË KA SJELLË ÇMIMIN NOBEL
Ndërtimi i gurtë i të gjitha lëndëve që gjenden në gjithësi,janë atomet. Personit që i intereson të dijë se a janë apo jo në formë çiftesh krijimet në gjithësi,të analizoj copën më të vogël të kësaj lënde se të kjo temë mund të arrij të jap një gjykim .Nëse në pjesën më të vogël të lëndës gjenden çifte,e me qenë se çdo gjë që ndodhet në gjithësi është krijuar nga kjo copë e vogël,domethënë që çdo gjë është krijuar nga çiftet.
Duke u përparuar sa më shumë punimet mbi atom,copëzat që ekzistojnë nuk u formuan vetëm nga neutronet ,protonet,elektronet dhe atomi është më kompleks se menduam ne, më i drejtë, dhe u kuptua se ka një ndërtim më të mrekullueshme. Bile edhe për copat më të vogla të atomit vazhdon gjykimi krijim si çifte.
– Palë kundër protonit ka enti-proton.
– Palë kundër elektronit ka pozitron.
– Palë kundër neutronit ka enti-neutron.
Krijimi i lëndës në formë çiftesh është zbulimi më i rëndësishëm i fizikës. Shkencëtari Anglez Paul Dirac për shkak të punimeve që janë në këtë temë,në vitin 1933 ka marrë çmimin Nobel të fizikës. Zbulimi i Diracës ,njihet me emrin “Parite”dhe lëndës që i thuhet enti-lëndë e që edhe kjo e ka një partner shfaqet me këtë zbulim.
Planifikimi i çdo gjëje të Allahut me të gjitha detajet, e tregon veten në krijimin e gjithësisë të elektroneve,protoneve,neutroneve dhe në përcaktimi e numrave të këtyre palëve. Të marrim si shembull Elektronin dhe partnerin e tij Pozitronin. Nëse këto të dyja bashkohen shfaqet energji. Kundër elektronit10 njësi nëse ka 15 njësi pozitron, 10 njësi elektron me 10 njësi pozitron humbin,dhe mbetet 5 njësi pozitron. E nëse numri i tyre është i njëjtë,shfaqet vetëm energjia dhe mbas nuk mbetet aspak elektron dhe pozitron. Pra, qoftë e protoneve ,qoftë e elektroneve,qoftë e neutroneve për të ekzistuar duhet të vijnë ballë përballë e kjo është e lidhur të jenë më të tepërta se partnerët . T’u tregoj që edhe ekuilibrat politike që janë midis elektroneve ,protoneve dhe neutroneve janë shumë të rëndësishme. Shembulli në një gjendje kur elektronet do ishin shumë më pak se protonet në Gjithësi nuk do të krijohej gjallesë. Mbijetesa e tanishme, e të gjithë këto llogaritje janë mundësuar të realizohen me një mënyrë të hollësishme. Edhe njëra prej përbërjeve e mijëra krijesa të ndryshme, sot nuk do të ekzistonte nëse do të ja kishim lënë rastësive. Krijuesi ynë për të qenë lajmëtarë për çarë do gjë që ndodhë,për të kontrolluar gjithçka, po ekzistojmë me anë të fuqisë së pafundme.

KUNDËRSHTIMET I SHËRBEJNË BASHKIMIT
Ashtu siç kemi thënë edhe më parë, ana e vetme që duhet ti tërhequr vëmendjen mrekullive shkencore të Kuranit, dhe me dituritë e njerëzve të kohës së Pejgamber (s)-it s’do të thotë se këto sqarime nuk do të bëhen. Patjetër që edhe kjo është e rëndësishme. Mirëpo, kur shqyrtojmë dijen që kalojnë në këto ajete, fuqinë e Allah-ut, artin, diturin edhe shikimi i mrekullive të planeve është shumë e rëndësishëm. Shembulli, thënia se Kurani Gjithësia janë krijuar nga një njësi,nga një bashkëngjitje, duke shqyrtuar ( e shpjeguam në pjesën 2 : ajetin 30 të Sures El Enbija ); Kurani nuk do jetë fjalë njeriu, kush do qoftë që do ishte në kohën e Pejgamber(s)-it tonë është shumë e rëndësishme të themi se nuk do ta dinte këtë dije. Mirëpo në të njëjtën kohë kësaj dije; Allahu e dëshmon se ka krijuar lëndën,Gjithësinë, dhe është shumë e rëndësishme të dihet që ka treguar se është realizuar me një fuqi të madhe, me qëllime të përcaktuara, e që Allahu gjithësinë e ka krijuar me vetëdije. Prandaj librin që kemi shkruar sa ekzistenca e mrekullive shkencore që ndodhen në ajetet e Kuran-it, këto dijet shkencore e kanë treguar madhështinë e artit, fuqinë, mbijetesën e Allah-ut, pa i ndarë nga njëri tjetri, e mundohemi ti shpjegojmë në një mënyrë brenda për brenda. Shkurtimisht, për ne është shumë e rëndësishme që i sa mbijetesa e mrekullive të Kuran- it i kanë vënë të mendojnë në të gjithë përmasat e realizimeve e ajeteve të këtyre mrekullive.
Dhe në ajetet që thuhet se janë krijuar në formë partneri e gjithësisë materiale,duhet të kemi kujdes të njëjtën pikë. Në periudhën kur zbriti Kurani, është e pa mundur të dihet roli kritik që ka lozur në krijimi i mënyrës partnere të Gjithësisë. Kjo pikë është shumë e rëndësishme. Mirëpo sa kjo pikë, kur kemi shqyrtuar krijesat çifte që ndodhen në Gjithësi nga fuqia shtyrje-tërheqje, janë shumë të rëndësishme mrekullitë që shikohen në ekuilibrin proton-enti-protonet,neutron-enti-neutronet, neutron-enti-neutronet. Sepse ajeti i Kuran-it jo vetëm që të jetë një mrekulli, të njëjtën kohë të mendojmë për të gjitha krijesat çifte, dhe që të kuptojmë mrekullitë që janë në krijimet e Allah-ut na tërheqin vëmendjen krijesat palë që ndodhen në Gjithësi.
Rëndësia e krijesave palë që janë në gjithësi,ka vazhduar me zbulimet e quarkëve që ndodhen brenda protoneve dhe neutroneve .Nga punimet laboratorë,edhe e quarkëve,edhe e loptonave (një copëz tjetër fund atomi)dy nga dy, pra u kuptua se janë shfaqur në një mënyrë partnere. Pas quarkëve ”Up”,Down”,Charm”,”Strange”kur u gjet quarku me emër”Bottom”,dija e krijesave palë,shkencëtarëve u ishte vendosur aq shumë saqë emri i quar me emër “Top” i u vendos pa u gjetur ky quark. Ajo që ka nënvizuar Kurani para 1400 viteve e këtë parashikim që kanë arritur shkencëtarët para pak kohë dolën të vërteta. Kapaku i revistës “Time” që është botuar në muajin Maj të vitit 1994 jepte lajmin e zbulimit quark “Top”. Me punimet që janë bërë në laboratorët Fermi që ndodhën në Kombet e Bashkuara të Amerikës që është partneri e quarkit “Bottom” ishte zbuluar quarki “Top”.
Të gjitha krijimet pale që ndodhen në Gjithësi, shërbejnë rregullin që është brenda bashkimit dhe tërësisë së Gjithësisë. As quarkat e “Up” dhe “Down”, as e protonit dhe enti-protonit, dhe as nuk kanë vetëdije për ngarkesat e plusit dhe minusit që ndodhen në Gjithësi. Të gjitha këto formime me vetëdije me rregull, krijohet në nivelin më të vogël të lëndëve pa vetëdije. Dhe me anë të këtyre krijimeve ekzistojnë njerëzit, kafshët, bimët, planetët, yllet, galaktikë.
Sikur mos të kishte krijuar me një fuqi të sipërore fuqitë e palë e kundërt të njëri tjetrit, dhe ekzistimi i copëzave palë të kundërt nuk do të ishte të mundura. Në vend të kaosit të fuqitë palë e kundërt e njëri tjetrit, dhe krijimi i një Gjithësie të jashtëzakonshme me ngjyrë, me rregull nuk do mund të bëhej. Kush do qoftë ai që ka bërë krijimin e parë, e në fund ka përcaktuar qëllimet, e që në momentin e krijimit të parë ka nxjerrë fuqitë palë, e deri sa të arrij në qëllimet e fundit Ai që punon për një bashkim të këtyre palëve sërish është Ai. Për ata që kanë qëllim ta vë në punë mendjen e të marrin mësim, duken haptazi argumentet që ka vendosur Allahu në Gjithësi.
Dhe Ne krijuam prej çdo sendi dy lloje (mashkull e femër) që ju të përkujtoni (madhështinë e Zotit). Edh Dharijat – 49

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *