FUQIA GRAVITACIONE DHE LËVIZJE

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Betohem fuqimisht në yjet që tërhiqen (ditën, e ndriçojnë natën)
Që udhëtojnë e fshihen (si dreri në strofkë) Surja El – Takvir – 15,16

Për të kuptuar më mirë kuptimin e këtyre ajeteve,më parë të studiojmë kuptimet arabisht të fjalëve që kalojnë në ajet. Kuptimi arabisht i fjalës” sinenler” që përkthyem në ajetin 15 është”hunes”. Rrjedhja e kundërt e “e” hunnes”i jepen kuptime si rrudhje,zgjatje,strukje. Kurse shprehja që përkthyem në ajetin 16 “ata që futen në foletë e tyre” në arabisht është “kunnes”. “kunnes”it,i jepen kuptime si “ rrugë e caktuar,hyrja në fole,foleja e trupit që është duke lëvizur”. Kurse”rrjedh”ja që ndodhet në ajetin 16 ,kompenson fjalën”xharije (gruaja e dytë)” që është paraqitur nga rrënjët”Rrymë”.
Me temat e shumta të shkencës,jetojmë çdo moment brenda për brenda. Temat si,ligji gravitacionit,ligjet e lëvizjeve,termodinamiku janë çdo moment brenda jetës sonë. Kur hamë ushqim,kur bëjmë urinën temat e tërheqjes luajnë rol. Astronautët që shkojnë në hapësirë të zbrazët,kur hanë ushqim,kur bëjnë urinën,trupat i janë krijuar sipas tërheqjes së tokës së dynjasë e vetëm me parapërgatitjet e veçanta,e me anë të marrjes së masave,e kompensojnë nevojat që janë jashtë dynjasë
Zbulimet shkencore e shkencëtarëve, jo zbulimet që nuk janë, por shpjegimi i atyre që janë. Në realitet në Gjithësi ka fuqi tërheqëse, mirëpo shpjegimi i fuqisë tërheqëse dhe paraqitja në shesh me formula matematike për herë të parë ju bë kësmet (1642 – 1727) Isaac Newton-it. Newtoni, me ligjet gravitacione që ndodhen në gjithësi ka treguar se Allahu ka krijuar gjithçka, , ka shpjeguar se i ka vendosur rregull Hanës, ylleve, Dynjasë, nuk është rastësi qëndrimi i njerëzve të jetojnë sipër dynjasë, mirëpo është treguar se kjo është bërë me anë të tërheqjes gravitacione që është vendosur nga Allahu.
Isaac Newton duke thënë se Allahu e ka krijuar gjithësinë me ekuilibër të veçantë shpjegon këto fjalë: Ky sistem i veçantë që është bërë nga dielli, planetët, dhe yllet me bishta,se varet vetëm nga sovraniteti dhe qëllim i një krijese që ka fuqie dhe mendje…. Ai po i udhëheq të gjitha këto dhe me përkatësinë sovranitetit që Atij i thuhet “ I nderuari ynë pronar i fuqisë së madhe”.

MATEMATIKA BOTËRORE
Në Kuran kalon se çdo gjë e Allahut është krijuar me një matje. Pretendimi se çdo gjë është krijuar me matje e në gjithësi ka kuptimin se matematika është sundimtar. Sepse mund të masin ato gjërat që u është vënë matje, është e rregullt, dhe mund të shprehi sipas matematikës. Newton,rregulloji dhe caktoj punimet e Kepler dhe Galileo, dhe argumentoj mendimin që u afrohej me dyshime që mund ta shpjegoj si Gjithësinë materiale matematikore. E kështu u kuptua se Gjithësia Fizike punon me ligje e ecën me matje të veçanta.
Shkenca rëndësinë e fuqisë gravitacione e ka dalluar vetëm në vitin 1700. Allahu ligjet tërheqëse gravitacione që ka përdorur në krijesat që ndodhen në Gjithësi , në librin i Tij në Kuran është nënvizuar në vitet 600. Nëse hulumtohen-shqyrtohen ajetet që bëmë fjalë në fillim të kësaj pjese, kuptohet se është nënvizuar ekuilibri që ndodhet midis lëvizjes me tërheqjen dhe fuqia gravitacione e këtyre ajeteve. Qoftë fara e atomit, qoftë në një situatë të rrudhur e të strukur e Diellit që gjendet midis planetëve, elektronet e farës që janë në atom, kurse Dielli që ndodhet në sistemin e Diellit, mundohet ti rrudh , ti struk edhe ato duke i tërhequr planetët brenda vetes. Neve kësaj fuqie gravitacione, i themi gravitacion toke. Farat e strukur që ndodhen në qendër, elektronet që ndodhen përreth Diellit, dëshira për ti bashkuar e mbledhur planetët me vetveten, përdorin forcën me anë të tretjes që edhe ato ti rrudhin si veten e tyre. Dhe kështu kuptohet shumë lehtë se fjala “ Hunnes” shpreh fuqinë gravitacione që kalon në ajetin 15 të Sures El Tekvir. ( Nuk duhet të harrohet që në kohën kur zbriti Kurani, nga që njerëzit nuk kishin informata për mbijetesën e gravitacioni të tokës, si termin nuk ka pasur fjalë “ gravitacion toke”. Kurani për të përshkruar gravitacionin e tokës ka përdorur fjalën “Hunnes” [ tërheqja drejt qendrës, rrudhje, strukja ] i tërheq vëmendje kësaj fuqie që është funksioni i gravitacionit të tokës.)
Me gjithë tërheqjen e farës të atomit elektronet nuk ngjiten në farë. Dhe me gjithë tërheqjen e Diellit planetët nuk ngjiten në Diell. Lëvizja e planetëve dhe elektroneve i mbron planetët të mos ngjiten në Diell, dhe elektronet me farë. Fjala “xharije(gruaja e dytë)” që kalon në ajetin 16 të Sures El-Takvir shpreh “rrjedhjen,lëvizjen” e kjo është e rëndësishme në aspekt të shprehjes së elementit që mundëson shpëtimin nga tërheqja. Nga Galaktikë e deri tek Atomet të gjithë konstruksionet ekzistojnë me formimin të fuqisë nga largimi qendrës së lëvizjes kundër fuqisë tërheqëse .
“Hunnes”, pra rrudhjes, me anë të tërheqës elektronet kundër fuqisë dhe planetët farës, sikur ti ishin ngjitur Diellit në Gjithësi as një planet, as një sistem Dielli, as trajektoret, as gjallesa, dhe as kjo madhështi nuk do të ishte. Elektronet sipas “ lëvizjes, rrjedhjes” pra, sipas “xharijës (gruaja e dytë)” planetët sikur tu shpërndanin rastësisht në Gjithësi, sikur të kishin shpëtuar përgjithmonë nga tërheqja (nga Hunnesi), prapë as galaktikë, as kafshët, as bimët, as ngjyrat, dhe as neve nuk do të jetonim. Me anë të këtyre përbërjeve të ndryshme elektronet në foletë e tyre, në trajektoret, planetët në foletë të tyre, lëvizin në trajektoret e veta. Dhe me qenë tek kjo fole, fjala “Kunnes” e ajetit 16 e shpreh në një mënyrë të mrekullueshme. Kurani me fjalën “Hunnes” tërheqja në qendër të gravitacionit tokësor, e me fjalën “rrym ”lëvizjes elementare që mundëson shpëtimi nga kjo tërheqje dhe me qen në trajektore që bëhet me anë të dy elementeve e tregon me fjalën “Kunnes”. E kështu kurani,në kohën kur nuk ka ekzistuar terminologjia që ka lidhje me gravitacionin tokësor,ka shpjeguar formimet e lidhura me gravitacionin tokësor.

MREKULLI TË VAZHDUESHME PËR YLLET NGA ATOMET

Ashtu siç e kemi parë dhe më parë në disa vende të kuranit,Allahu disa krijesave,për ti tërhequr vëmendje ngjarjeve është betuar mbi ngjarjet .Elementet që u betuan në ajet që shqyrtuam në këtë pjesë, edhe krijesat e mrekullueshme të Allahut që gjenden në gjithësi edhe mrekullitë e shprehjeve të kuranit, i tregon edhe një herë tjetër për inat mendjeve të pastruara.
Në trupin tonë përdoret fuqia gravitacione e protonet që ndodhen në farat e atomeve që kanë një numër shumë të madh, kurse elektronet me lëvizjet e tyre ja mbathin nga kjo tërheqja, mirëpo edhe trajektoret nuk i teprojnë. Këto përbërjet që ndodhen brenda në atom e me forcën e farës nukleare, me fuqinë elektrike që ndodhet në atom është vazhdimisht në veprimtari në një mënyrë të përshtatshme. Kur ulemi në një karrige, atomet e trupit tonë që i themi “unë” e nëse përziej me karrigen, kur shtrihemi në tokë e nëse atomet e trupit tonë përzihen me vendin, nga ekzistenca që është shoqëri atome që i themi “unë” a do mbetej ndonjë vepër? Po sikur elektronet e karriges që jemi ulur të përplasen me elektronet e trupit tonë e të dali ndonjë ndërlikim,ose kur shtrihemi në tokë fuqia tërheqëse që ndodhet në farat e atomeve që janë në tokë,e sikur ti kishte ngatërruar atomet që ndodhen në trup a do të mbijetonim? Patjetër që jo. Nga mbijetesa ynë nuk do mbetej as vepër e as nuk do të ekzistonim. Ekzistimi ynë edhe tërheqjet edhe lëvizjet edhe me krijimet e veçuara të fuqive të tjera, edhe bashkë me përshtatjen e mrekullueshme e të gjithë këtyre fuqive mundësohet të bëhet me tregimin e organizimeve.
Fuqitë që shfaqen nga mos ekzistimit, atomet e mrekullueshme që krijohen me këto fuqi, yllet e mrekullueshme, krijesat e mrekullueshme. Gjithçka na kujton Allahun…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *