ËSHTË NJË MENY E PËRZIER

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Kurdish, Turkish

Ne e krijuam njeriun prej një uji të bashkëdyzuar për ta sprovuar atë, andaj e bëmë të dëgjojë e të shohë. El- İnsan 2.
Në saje të zbulimit të mikroskopit dhe zhvillimit të tij u bë e mundur të bëhen analiza më detale të shumë lëndëve dhe organeve në trupin e njeriut. Në saje të këtyre analizave kuptohet se sperma, është përzierja e shumë lëndëve të ndryshme të prodhuara në qendra të ndryshme. Sperma është një rjedhojë e lëndëve të sekrecionuara nga pëlhura e sekrecionit siç janë pëlhura cooper dhe mery të lidhura për rrugët e urinës, nga pëlhura prostata, nga qeset e veshkave, dhe nga kanalet e spermës. Nëse i bëhet një analizë më detale këtij lëngu që e kemi emërtua si spermë do të shihet se ky lëngë formohet nga shumë përzierje të ndryshme siç janë; acidi citrik, prostoglondini, flavini, acidi askorbik, ergotioneini, fruktoza, fosforilkolini, kolesteroli, fosfolipidi, fibrinolizini, zinku, acidi fosforik, fosfati, hijolurinadazi dhe sperma.
Trupi jonë është njëri nga gjitha krijimet, më i përkryeri, më i bukuri dhe më i përzieri. Në saje të trupit tonë shohim, dëgjojmë, prodhojmë; në saje të aftësive të trupit prodhohen makina, kompjuterë, ura, ndërtohen aeroplanë, fotografi, statuja dhe muzikë. Faza e parë e krijimtarisë së trupit tonë, është krijimi i materieve të pa përpunuara apo krijimi spermës. Pastaj sperma e cila është në menynë e përzier, do të formojnë edhe një përzierje duke u përzier me qelizat femër, kjo përzierje do të jetë edhe një hapë i ri në krijimin e njeriut.
Po sikur të shqyrtojmë vetëm kanalin e spermës apo pëlhurën e prostata këtë krijimtari të përkryer nuk do të ngjeshë as qindra faqe. Krijuesi neve na krijoi nga një lëngë “i përzier” dhe për këtë na e tërhoqi vëmendjen në librin që na e dërgojë. Shqyrtimi ynë dhe bërja e analizave në këtë “përzierje” dhe kjo përzierje si, dhe ku formohet kjo lidhje, do të jetë shkak që edhe njëherë të ritë mahnitjen tonë në krijimin e trupit tonë të përkryer nga ana e Allahut.
Kjo aventurë që ka filluar me ujin e përzier një ditë të shihet dhe të dëgjohet do të jemi pronarë të veçorive të përkryera dhe jashtëzakonisht komplekse. Nuk mjaftojnë fjalët për ta përshkruar fillimin i cili është vetëm pika pa vetëdije, pastaj të bëhemi pronar të veçorive siç janë të parit dhe të dëgjuarit. Njeriu që shfrytëzon mendjen, vetë krijimi i tij profesional nga lëngu i “përzier” asnjëherë nuk ia lenë formimin rastësisë, paditurisë dhe mos pamjes. Siç cekën edhe Kurani, është shumë e qartë se, Krijuesi i gjitha këtyre formimeve, është Krijuesi i përkryer, me forcë pa kufij dhe i ditur.

KRIJIMI NGA NJË SASI E VOGËL E LËNGUT

A mos mendon njeriu se do të lihet duke mos zënë asgjë (pa kurrfarë përgjegjësie).
A nuk ka qenë ai në një pikë uji që derdhet. El – Kijameh 36-37.

Kurani rrëfen se Allahu e krijoi njeriun aq të përkryer, sa që nuk është e mundur edhe ta krijoi edhe ta lërë pa kurrfarë përgjegjësie. Këtë e cekën ajeti 36 pas tij në ajetin 37, shpjegohet se njeriu ka qenë vetëm një pikë ujë në spermë. Njëkohësisht arritja e kësaj njohuria në periudhën e Pejgamberit na bënë të takojmë një njohuri të pamundur. Në ajetin 37 është ndarë fjala “nutfe” nga fjala “meni” që kemi përkthyer si një pikë. Fjala “nutfe”, përdoret për të shpjeguar lëngun që mbetet në fund të kovës kur zbrazet. Kjo fjalë nuk është për gjithë menyn, por tregon krijimin e njeriut nga një pjesë e brendshme e menysë.
Menyja që mbetet e lirë në zbrazje, së bashku me shumë materie në brendësi ngërthen mes 100 dhe 200 milion spermë. Kurse vezori femër pllenon vetëm një nga gjitha këto miliona spermatozoid. Do të thotë se qeliza e pllenuar që formon njeri, jo nga sperma e plotë, vetëm aq sa edhe e përmendën ajeti, formohet nga një pjesë e vogël.
Spermatozoidet në brendësin e menysë ngërthejnë krye, qafë, mjedis dhe një bisht të gatë. Me qindra mijë spermatozoid, pasi që dalin nga organi i mashkullit duke notuar me bisht orientohen drejtë vezës së femrës. Në bazë të matjes me mikronë të spermatozoidit që noton distancën tek organi i femrës, tregon se është një distancë shumë e madhe. Kjo distancë është e njëjtë me notimin me kilometra në bazë të gjatësisë së njerëzve. Gjatë këtij udhëtimi të gjatë shumë spermatozoid vdesin dhe një numër i vogël arrijnë tek veza. Nga spermatozoidet që kanë rrethuar vezorin vetëm njëri depërton dhe veza mbillet për të tjerët. Kjo do të thotë futja në krye të njeriut gjysmën e njohurive gjenetike apo gjatësinë e spermës ne 5 mikronë. Kurse kodi tjetër gjenetikë që arrin në brendësinë e vezës, është pritja e gatshme në trupin e nënës. Të gjitha këto krijime, janë formuar me një kalibrim në formë mjaftë detale. Krijuesi jonë, shtron para syve projektin jashtëzakonshëm, siç është në çdo pikë të Universit, edhe në këtë fazë të parë të krijimtarisë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *