Saturday 28 March 2020

ÇDO NJËRA NË NJË TRAJEKTORE – ORBITE

This post is also available in: English, German, Arabic, Bosnian, Turkish

Ai është që krijoi natën e ditën, diellin e hënën dhe secili prej tyre noton në orbitë. Surja El Enbija – 33

Në ajet fjala që përkthyem “çdo gjë” në Arabisht është “kullu”. Kjo fjalë ka kuptimin “ të gjithë, çdo njëri”. Në Arabisht për objektet që janë dy përdoret fjala që quhet “ tesniye”. Në ajet përmenden për lëvizjet që ndodhen në trajektor dy trupat e qiellit që janë Dielli dhe Hëna. Kurse në ajet mos përdorimi “tesnije” na përkujton se është shënuar më e pakta tre trupa qielli. Nëse mendohet se në vendin që ndodhet dita dhe nata është dynjaja, trupi tjetër i qiellit që ka shënuar ajeti kuptohet se është dynjaja.
Kurse fjala Arabiisht që përkthyem trajektor në ajet është “felek”. Me këtë fjalë përcaktohet “ trajektorët që lëvizin planetet, yllet”.

MREKULLIA QË ËSHTË NË ÇDO PËRDORIM TË FJALËS
Ashtu siç u shikua, në ajete me përdorimin e çdo fjale e çdo prapashtese ka hollsi të mëdha. Në të njejtin ajet fjala që përkthyem “shkuarja (me notim) ” në Arabisht është “sebehe”. Kuptimi i kësaj fjale dhe përshtatjen e shpjegimit me këtë fjalë të lëvizjeve të Dynjas, Hënës, Diellit e tregon kështu:fjala arabisht që shënon ndryshimin e vendit me lëvizjet e veta është folja “sebehe”. Kuptimet e të gjithë foljes përfshijnë ndryshimin e një vendi dhe ky ndryshim vendi realizohet bashkë me lëvizjet e veta e trupit që ndryshon vend: Ndryshimi i vendit që bëri trupi e nëse brenda tij gjendet ujë,kësaj i themi “notoj”,ndryshimi vendit ngaqë u realizua në vend,kjo është ndryshim i vendit që bëhet me lëvizjet e këmbëve të veta . Nëse ky ndryshim i vendit gjendet në gjithësi atëhere për të reflektuar kuptim që fërfshin kjo fjalë,bëhet vetëm me përdorimin e kuptimit të vërtetë që ndodhet në rrënjët e fjalës e në fjalë. E nëse është kështu, fjala “sebehe” që ndodhet në ajetedo ishte e drejtë të kuptojmë në këtë formë”ndryshon vend me lëvizjet e veta”. Drejtësia e këtij kuptimi mbështetet në shkaket e mëposhtme:
– Hëna lëvizjet kthyese të taj sipër boshtit që ka, e ka zbatuar përreth dynjasë e që e bën në të njëjtën kohë vetëm me një rotullim; pra e plotëson deri brenda 29.5 ditëve. E kështu neve gjithmon na tregon të njëjtën fytyrë.
– Dielli lëvizjen e tij sipër boshtiti që ka,përafërsish e plotëson brenda 25 ditëve: pra boshti i kthehet sipër:Ky trup qielli në të gjith situatën ngaqë është brenda një rrjedhje e me një kthim lëvizje,shpejtësia e kthimit sipër boshtit që ka në zonën e ekuatore,është e ndryshme nga shpejtësia e boshtit të tij që është sipër zonës së polit. Shikohet që,me shqyrtimin e një kuptimi të foljes”sebehe” që është në kuran ,po zbulohet se janë shpreh lëvizjet që i përkasin Hënës dhe Diellit: Kurse këto lëvizje janë vërtetuar me faktet e shkencës bashkëkohore: Një personi që mund të ketë jetuar në shekullin 7. pas krishtit e këtyre lëvizjeve personale të Hënës dhe Diellit, – sado që në kohën e tij të ishte dijetar, që për Profetin Muhamed(s) nuk bëhet fjalë për një gjëndje të till – nuk mendohet se mund të ketë ëndërruar.

RREGULLIMET(RENDET)QË NDODHEN NË SISTEMIN E DIELLIT TONË

Lëvizjet me një rregull të përpiktë të dynjasë tonë,Hënës,Diellit,vazhdon pa as një zhvillim që ta ndikojë në mënyrë negative jetën në dynja. Është krejt e kundërta, të gjitha krijesat po krijohen në një mënyrë që ta mundësojë llojshmërinë dhe jetën që kanë në dynja. Dynjaja shëtit në një gjendje të përkulur rreth Diellit. Kjo pjerrësirë është 23 gradë 27 minuta. Me ekzistimin e kësaj pjerrësire,jetojmë stinët. Piktura e ndryshme të çdo stine,rregulli i rritjes së bimëve,mundësohet gjithmonë me këtë pjerrësi që është krijuar .
Rrotullimi që bëri dynjaja ynë në boshtin e vet,në ekuator arrin shpejtësinë e1617km në orë. Kurse në një makinë që ecën me shpejtësi 20km,kuptojmë që kemi marrë rrugë. Nëse dynjaja nuk do ishte rrotulluar gjithmonë në boshtin e vet,fytyra që shikon diellin do tu bënte gjithmonë ditë,kurse fytyra që nuk shikon do tu bënte gjithmonë natë. Me këtë lloj dynjaje nuk mund të jetonin as bima,e nuk mund tu krijonin as gjallesa .
As dielli nuk mund ta arrijë hënën, e as nata paraditën po secili noton në një galaktikë. Surja Ja Sin – 40
Të gjithë lëvizjet pa asnjë përzierje,qoftë të Diellit,Hënës,Dynjasë,vazhdojnë pa u krijuar asnjë ndërlikim. Në sistemin e dynjasë tonë çdo gjë është planifikuar aq bukur saqë,bile edhe Jupiter që është planeti më i madh i sistemit të dielli, me ekzistimin e tij kontribuon se është e mundur jeta në dynja. Astronomi George Wetherill në artikullin me emër “Sa i Veçantë Është Jupteri” e shpjegon kështu:” Nëse në vendin që gjendet Jupteri nuk do të ekzistonte një planet me këtë madhësi,meteorëve dhe ylleve me bisht që ecin në hapësira midis planetëve të dynjasë, të jetë objektiv përafërsish edhe një mijë kat më tepër. Por nëse Jupiter nuk do të ishte në vendin që është,në këto momente as ne nuk do të ishim për të hulumtuar rrënjët e sistemit Diellor”
Kudo që ta kthejmë kokën në gjithësi,rastisim me një madhështi të madhe, me llogaritje të hollësishme dhe me arte të mrekullueshme. Mjafton që të mendojmë për krijesat e Allahut,e të mos largohemi prej krijuesit tonë. Krijuesi ynë,për ata që dëshirojnë ta vënë në punë mendjen, ekspozoi në çdo vend të gjithësisë dëshmitë që tregojnë fuqinë,mëshirën,dhe artin e tij.
Në krijimin e qiejve e të tokës, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt. Ali Imran – 190
Për ata që All-llahun e përmendin me përkujtim kur janë në këmbë, kur janë ulur, kur janë të shtrirë dhe thellohen në mendime rreth krijimit të qiejve e të tokës (duke thënë): Zoti ynë, këtë nuk e krijove kot, i lartësuar qofsh, ruana prej dënimit të zjarrit! Ali Imran – 191

Leave a Comment