AFËR DHE LARG

This post is also available in: English, German, Turkish

Fjala “zulfa” e cila do të thotë afër, afrim dhe fjala “azal” që do të thotë largësi, largim, që do të thotë se është kuptim krejtësisht i kundërt i fjalës së mëparshme, në Kuran përmenden në numër të njëjtë: 10 herë. (Deri te ky fakt ka ardhur Hasan Ozturk, i cili jeton në Gjermani). Ajetet në të cilat përmenden këto fjalë janë:
“dhe Xheneti të afrohet.” (Et-Tekvir, 13)
“Nëse nuk më besoni, atëherë largohuni prej meje!” (Ed-Duhan, 21)
Fjala Numri i përmendjes në Kuran
Afër 10
Larg 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *