Friday 21 July 2017

JETOJMË NË NJË GJITHËSI QË VAZHDIMISHT ZGJEROHET

Ata të cilët e mohojnë se Kurani është zbritur nga Allahu, thonë se Pejgamberi e ka trilluar Kuranin. Mirë, por si do e sqarojnë se Muhammedi a.s. është i vetmi njeri që në historinë e botës, qysh para viteve 1900-ta […]

Continue Reading...

Mathematics

FRYRJA E PARË DHE E DYTA NË SUR

Prej Kuranit (Ez-Zumer, 68) marrim vesh se do të

Atë ditë dhe dita e kiametit

Pamë se si përdorimi i fjalës “dita” në njëjës,

NUMRAT ÇIFT DHE NUMRAT TEK

“Betohem për çiftin dhe tekun.” (El-Fexhr, 3) Siç po e

Geology

NJERIU DHE NDOTJA E AMBIENTIT

Për shkak të veprave (të këqija) të njerëzve, janë

VËSHTIRËSIA E PA REZISTUESHME E NGRITJES NË QIELL

Atë që dëshiron ta lërë të humbur, zemrën e

Formimi i Derivateve

Dhe i cili mundësoi mbirjen e kullosës. E pastaj atë